سخنانی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام

* تاجهای تفاخر را فرو نهید.
 * کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود، به پیروزی نهایی دست می یابد.
* چه زشت است کوچکی به هنگام نیاز و سرکشی به هنگام بی نیازی!
* حاجت محتاج را به تاخیر نینداز، زیرا نمی دانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد.
 *حق سنگین است اما گوارا ، باطل سبک است، اما در کام چون سنگی خارا.
 * دوست مومن عقل است، یاورش، علم، پدرش مدارا و برادرش، نرمش.
 * علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید، عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید.
 *حق بگویید تا به حق معروف شوید، حق را به کار ببندید، تا از اهل حق باشید.
* آنچه را نمی دانی مگو، بلکه هر آنچه را که می دانی نیز اظهار مکن.
* پیش از این که نسبت به کاری تصمیم بگیری، مشورت کن و قبل از این که وارد عمل شوی، فکر کن.
* اطمینان را با امیدواری مبادله نکن.
 * همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دار که در راه خدا جهاد می کند بیشتر است.
 *عاقل ترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد.
* بزرگترین نادانی ها برای بشر، عدم شناخت خود است.
* برای مردم آن را بخواه که برای خود می خواهی و با دیگران طوری رفتار کن که مایلی درباره ات آنچنان کنند.
* گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی.
* بپرهیز از انجام کاری که اگر فاش شود، انجام دهنده را خوار و خفیف سازد.
* بهترین شیوه صداقت، وفای به عهد است.
* هیچ ارثی مانند ادب و اخلاق، پر ارج و گرانمایه نیست.
*بهترین شیوه عدل، یاری مظلوم است.
* مربی لایق کسی است که از غریزه محبت به کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند.
* بوسیدن فرزند، رحمت و محبت است.
* اسرار خویش را به کسی مگوی.
 * سرلوحه کتاب سعادت بشر، رفتار پاک و سجایای اخلاقی اوست.
* بی خردتر از همه، کسی است که خود را خردمندتر از همه  پندارد.
* شکیبایی در مصیبت، از نشانه های مومن است.
*شرط خرد، حفظ تجربه ها و به کار بستن آنهاست.
 * هر کس در نقطه ضعف های دوست خود دقیق شود، پیوند دوستی او قطع خواهد شد.
* هیچ شرافتی مانند فروتنی نیست.
* برای مشورت، خردمندان را برگزین تا از ملامت و ندامت در امان باشی
 
یا علی علیه السلام
/ 0 نظر / 4 بازدید