شاخصهای پنجگانه نظام پیمانکاری صنعتی و ضرورت ارتقای آن

برای شروع بحث عرض می کنم که الزامات ارتقای هر نظام، امکاناتی است که موردنیازشان باشد. مثلا فرض کنید درنظام پیمانکاری الزاماتی که هریک از شرکتها و گروههای فعال در این نظام برای توسعه نیاز دارند مبتنی بر این 5 شاخص است: 1 – مدیریت و سازماندهی، 2 – دانش فنی و تکنولوژی، 3 – نیــروی انسانی ماهر و کـــارآمد، 4 – امکانات مــــالی و اعتباری، 5 – تجهیزات اجرایی.
باید این شاخصها ارتقا یابد تا بتوانیم بگوییم توانمندی و ظرفیت ارتقا یافته است. منتها ما در محیطی داریم به این مسئله می پردازیم که گفته می شود 85 درصد آن اقتصاد دولتی است. پس عوامل محیط پیرامونی بسیار تاثیرگذار هستند. این 5 شاخص باید در محیط درونی ارتقا یابد، ولی برای ارتقای این شاخصها لازم است که در محیط پیرامونی اقدامات بسترسازی و حمایت از طرف دولت انجام شود. ما در محیطی به مسئله نگــاه می کنیم که اصلی ترین سرمایه گذار برای تــوسعه، دولت است. پس دولــــت است که می تواند با اتخاذ سیاستهای حمایتی بسترساز ارتقای توانمندیها باشد. پس ما یک محور در محیط پیرامونی داریم به نام لزوم اتخاذ اجرای قوانین، مقررات و سیاستهای حمایتی و بسترسازی و یک محور هم در محیط درونی داریم که در اساس به برنامه ریزی و تلاش از طرف شرکتها و موسسات متولی اجرای توسعه برای ارتقای آن 5 شاخص درونی مربوط می شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید