قابلیت های چابکی agility capabilities

)قابلیت های چابکی، عبارت است از توانایی هایی که باید در سازمان ایجاد شود، تاسازمان از قدرت مورد نیاز برای پاسخگویی به تغییرات برخوردار باشد.

قدرت پاسخگویی(responsiveness):عبارت ازتوانایی شناخت تغییرات و پاسخ سریع به آنهاست.که شامل موارد زیر می باشد:

-

احساس، درک و پیش بینی تغییرات

-

واکنش سریع و فوری به تغییر

-

ایجاد، اصلاح و بهبودتغییر

شایستگی (competency):عبارتست از مجموعه وسیعیاز توانائیها، که بهره وری فعالیت ها را در جهت رسیدن به اهداف سازمان تامین میکند. این فاکتور شامل موارد زیر می باشد:

-

داشتن دیدگاه استراتژیک

-

تکنولوژی های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری

-

کیفیت محصول

-

اثربخشی هزینه

-

بالا بودن معرفی محصولات جدید

-

مدیریت تغییر

-

قابلیت دانش و شایستگی افراد

-

اثربخشی و کارایی عملیات

-

هماهنگی داخلی و خارجی

-

یکپارچه سازی

انعطاف پذیری (flexibility):عبارتست از تواناییتولید و ارائه محصولات گوناگون و دستیابی به اهداف مختلف با منابع و تجهیزات یکسان. انعطاف پذیری در چهار حوزه زیر مد نظر می باشد:

-

انعطاف پذیری در حجم محصول

-

انعطاف پذیری در تنوع محصول

-

انعطاف پذیری سازمان

-

انعطاف پذیریافراد

سرعت (quickness):عبارتست از توانایی انجامدادن عملیات در کوتاهترین زمان ممکن، که شامل:

-

سرعت عرضه محصولات جدید به بازار

-

تحویل سریع و به هنگام محصولات

-

سرعت در زمان عملیات ، میباشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید