الگوبرداری ژنریک

در این حالت حدومرزی برای الگوبرداری وجود ندارد.ا لگوبرداری ژنریک یک حا لت ساختگی و تصنعی است. در اینجا با ساخت یک مدل فرضی بهترین ا لگوبرداری صورت می گیرد و تمرکز بر روی فرایندهای کاری ممتاز و عالی است. این نوع الگوگیری بسیار موثر ولی درعین حال مشکل است

/ 0 نظر / 9 بازدید