اصول بهره وری کار و کارگر یدی 4

این امر ، همچنین سبب شد تا عداوت همیشگی اتحادیه های کارگری زمان تیلور که همگی شان اتحادیه های صنفی بودند ، و بر جنبه معنوی و تقدس مهارت در حرفه ها ، و نیز حق انحصاری خود بر آن متکی بودند علیه او بسیج شود . از این گذشته ، تیلور ، از این حقیقت دفاع می کرد که کارگران باید برابر با بهره وری خود یعنی بازدهی کار ، و نه نیروی مصرف شده و فی المثل ساعت کارشان دستمزد دریافت دارند ، کاری که برای اتحادیه های کارگری در حد فحش و ناسزا بود . اما تعریف تیلور از کار ، به عنوان سلسله ای از عملیات ، هم به میزان زیادی ، طرد و رد او را از طرف افرادی که راسا ً کار یدی نداشتند یعنی اختلاف شعرا و فلاسفه قدیم ، ادبا و روشنفکران توجیه می کرد . تیلور افسانه کار و آن حالت معنوی کار را از بین برد . کار به جای « مهارتی اصیل و باشکوه » به سلسله ای از حرکات خام و ساده تبدیل گردید .

/ 0 نظر / 4 بازدید