تویودا بازار خودرو

آنها شیوه جدید از تولید که بعدها تولید ناب نام گرفت را ایجادکردند.
تولید فقط 2685 خودرو در شرکت تویوتا تا سال 1950
دیدار تویودا ازکارخانه فورد در بهار 1950
نتیجه گیری تویودا، عدم امکان نسخه برداری ازتولید انبوه بدلیل :
1.
کوچک بودن بازار داخلی
2.
نیاز به انواع وسیلهنقلیه
3.
عدم امکان خرید گسترده آخرین تکنولوژی غرب
4.
وجود تولیدکنندگانبزرگ خودرو در جهان
جیمز پی ووماک و دانیل تی جونز، دو تحلیل گر برجسته صنعتیجهان ، تفکرناب را در پاسخ سوال:چگونه می توان یک سازمان آلوده به تولید انبوه راناب کرد؟ در قالب تحقیق چهارساله ای بصورت کتاب منتشر کردند که سه بخش عمده را شاملمیشود:
1-
اصول ناب 2- خیزش ناب(از تفکر تا عمل) 3- بنگاه اقتصادی ناب.
دررهیافت تولید ناب (LEANPRODUCTION) میتوان با کم ترین امکانات انجام بیشترین کارهابا توجه به داده های مبتنی بر <ارزیابی مقایسه ای > (BENCHMARKING) که نشاندهنده سازماندهی امور مربوط به <مدیریت ارتباط با مشتری >، <زنجیره تامین >، <تکوین محصول > و <عملیات تولید>، است میسر کرد و آن ، همانارهیافتی است که شرکت تویوتا، بعد از جنگ جهانی دوم ، پیشگام آن بوده است .عرصهکنونی کسب و کار ، تصویری جدید از سازمان ارائه می‌کند که با این نگرش جدید , مجموعه سازمان ،مجموعه‌ای از فرایندهایی است که هدف آنها مستلزم ایجاد ارزش برایمشتری و آفرینش ارزش درخود سازمان است .
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﻴﺎدی ﺗﻔﻜﺮﻧﺎب ،در رﻳﺸﻪ کن کردناﺗﻼف و ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ارزش در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﻔﺘـﻪ اﺳــﺖ

 

/ 0 نظر / 4 بازدید