سازماندهی انبارها

به جهت سرو سامان دادن و دسترسي به اهداف شركت بايد به سازماندهي مجدد انبارها پرداخته و در اصلاح و بهبود فعاليتهاي ذيل كه ضروري مي باشند اقدام نموده و آنها را دائما مد نظر قرار دهيم : 
 
1- وضعيت و فضاي انبارها
2- امكانات و تجهيزات و ماشين آلات براي جابجايي موجودي انبارها
3- نيروي انساني مورد نياز
4- سيستم گردش عمليات و نحوه ارتباط آن
5- مهارت و توسعه نيروي انساني انبار
6- گردش موجوديهاي مواد و كالا در انبار و نحوه توزيع و حمل ونقل آنها
 
/ 0 نظر / 11 بازدید