کامیابی مشتری در تولید چابک

سازمان ها در تولید چابک برای تحقق هدف ارضای نیازهای واقعی مشتری، تنها به فروشمحصولات نمی پردازند بلکه راه حلهایی را برای بر طرف کردن نیازهای (مسائل) مشتری بهفروش می رسانند و این امر مستلزم رساندن بسته محصول و خدمتی است که آن نیازها رابرآورده سازد. آرمان "محصولات ما کافی و کامل نیستند و برای ارضای واقعی نیازهایمشتریانمان، ممکن است نیازمند افزودن خدمات ویژه، شرایط ویژه، حمایت فنی و یاافزودن محصولات مکملی که بوسیله شرکت های دیگر، و حتی رقبای ما عرضه می شود، باشیم" آرمان مشترک سازمان های چابک می باشد

/ 0 نظر / 5 بازدید