نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینانRCM :

این روش یک رویکرد تحلیل

 

ی است که به اولویت بندی امور تعمیرونگهداریماشین آلات کمک می کندو از این روش برای متمرکز کردن تلاش در جایی که واقعا بدان نیاز است و در نتیجه برای حداکثر بهره برداری از منابع استفاده می شود

.

/ 0 نظر / 5 بازدید