مديريت بر هزينه ها

چکيده :

آیادرکاهشهزینهها،رمزورازیوجوددارد؟چرااجناسیکهبهکشورواردمیشوندازقیمتکمتروکیفیتبهتریبرخوردارند؟برایحلمشکلگرانبودناجناسچهراهیرابایدبپیمائیم؟دنیایعینیودنیاینمادینچیست؟سیردرکدامدنیادرشرایطفعلیبهنفعکشوراست؟آیابشربایدروباطهارابهترمیساختکهبتوانندازپلههابالاروندیااورافریبدهند

/ 0 نظر / 6 بازدید