هدف از انجام FMEA

FMEA یک سری فعالیت سیستماتیک است با قصد :

الف : شناسایی و ارزیابی خرابی های بالقوه که در طراحی سیستم ، محصول ، فرآیند وجود دارند و برآورد اثرات حاصل از وقوع هر یک از عوامل فوق .

ب : شناسایی اقداماتی که می تواند احتمال وقوع خرابی های محتمل را کاهش داده و از میان بردارد .

ج : شناسایی و انجام اقداماتی که توسط آن بتوان میزان شدت و وخامت حاصله از خطاها را تا حد امکان کاهش داد .

د : شناسایی و انجام اقداماتی که توسط آن بتوان قابلیت کشف و به عبارت دیگر احتمال آشکار کردن خطا را قبل از رسیدن محصول به مشتری افزایش داد .

ه: مستند سازی امور طراحی و فرآیند تولید محصول

 

/ 0 نظر / 5 بازدید