یادگیری جمعی

آن، افرادی باشند که هدفمند باشند و ضمن داشتن هدف، واقعیات موجود را هم ببینند و این فاصله آرمانی و واقعیت موجود به آنها انرژی حرکت بدهد. به عبارت دیگر اگر ما افرادی نداشته باشیم که این ویژگی را داشته باشند جمع های یادگیرنده نمی توانیم به وجود آوریم. بنابراین مهارت برای ایجاد جنبش داخلی در افراد که آرمانهای مطلوبشان را درست تصویر کنند و به آن متعهد باشند و به طرفش حرکت کنند، مورد نیاز جامعه و کشور ماست.

من قصد ندارم الان درباره تمام مهارتهایی که یادگیری جمعی احتیاج دارد بحث کنم، ولی چند نکته دیگر را هم می خواهم بگویم. یکی از آن نکات، بحث ذهنیت هاست. ذهنیت ها اعم از فردی و جمعی خیلی وقتها دام هایی را پهن می کند که نه تنها مانع فهم درست، بلکه مانع تصمیمـات و خط مشی گذاری های صحیح می شود واین ذهنیت، آفت خیلی بزرگی است. ذهنیت چرا دام است؟ بعضی وقتها یک سری باورهایی در ذهنیت ما شکل می گیرد که از محیط چه اطلاعااتی را انتخاب کنیم، یعنی محیط را آن طور که هست نمی بیند، آن طور که می خواهد می بیند. کشف این ذهنیت و اصلاح آن و تعامل با یکدیگر برای ایجاد یک ذهنیت بالغ و رشید، یکی از مسائلی است که ما باید روی آن تمرین کنیم. یکی از استادان هاروارد می گوید آدمها یک سری روتین های دفاعی در درونشان قرار دارد که می ترسند ذهنشان را به آزمون بگذارند، چون اگر پایه های ذهن لق شود، مثل این است که خود فرد لق شده است. در نتیجه فرد دوست دارد که آن را همیشه حفظ کند. ما باید بگذاریم ذهنمان آزاد شود و اجازه دهیم که ذهن ما و فرضیات ما مورد سوال قرار گیرد. من فکر می کنم اگر تشکلها بخواهند یک پله فعالیت خود را بالا ببرند، باید تمرین گفتگو کنند.

به طور خلاصه ما به افراد آرمان خواه، پرانرژی و با پشتکار نیاز داریم که نلرزند و بتوانند هدفمند باهمدیگر ذهنهایشان را کامل کنند و با هم پیش بروند و ذهنیت های مناسب تری را برای انتخاب راههای مناسب به وجود بیاورند. در این صورت است که ما از تجربیات و دستاوردهای گذشته استفاده می کنیم و سپس آنها را به نسل جدید انتقال می دهیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید