نکته های آموزنده

 همیشهخریدارباشنهفروشنده. اگربهاندازهکافی هوشبرای پولدارشدن        داشتهباشی میدانی کهیکریسکبهترازدوریسکاست.

- -  انسانعاقلرفتارشرابادلیلتنظیممیکندنهباغریزه .

-  یکمردهرکاریراکهبخواهددرجهانانجامدهدانجاممیدهد

- برخیازانسانهامیگویندکهپول،پولمیآوردولیمنمیگویمکهپول،پولنمیآورد . فقطانساناستکهپولمیآورد .

دوگناهنابخشودنیدرجهاناقتصادوجوددارد : یکیدادنچیزیبرای

/ 0 نظر / 9 بازدید