طبقه بندی ضایعات

ضایعات را در هفت گروه طبقه‌بندی و تعریف نمود:

1-   ضایعات مربوط به تولید مازاد بر ظرفیت

2-    ضایعات مربوط به فرآیند

3-    ضایعات مربوط به موجودی

4-    ضایعات مربوط به حمل و نقل

5-    ضایعات مربوط به تولید محصولات معیوب

6-    ضایعات مربوط به تأخیرهای زمانی

7-    ضایعات مربوط به حرکت و کار سیستم‌های تولیدی

 

/ 0 نظر / 11 بازدید