ما گوینده ایم یا شنونده ؟ 3

چند سال بعد،« لیندون جانسون » عمدتا ً به سبب ندانستن این موضوع که او بر خلاف آیزنهاور یک شنونده است ، ریاست جمهوری خود را از بین برد . سلف او « جان کندی » - که می دانست گوینده است گروهی از نویسندگان برجسته نظیر « آرتورشلزینگرجونیور » مورخ و « بیل مویرز» روزنامه نویس تراز اول را به عنوان معاونین خود ، گرد آورد . کندی ترتیب داده بود که آنها ، حتما ً قبل از اینکه یادداشتهای خود را ، شخصا ً با او مورد بحث قرار دهند ، آنها را برایش بنویسند . جانسون این افراد را به عنوان کارمندان خود حفظ کـرد و آنهـا هم بـه همـان تـرتیب سـابق مـی نوشتند .  ولی او هرگز یک کلام از آنچه را می نوشتند نمی گرفت ، در حالی که جانسون ، چهار سال قبل از آن ، به عنوان یک سناتور ، فوق العاده بود ، چرا که مجلسیها باید پیش از هر چیز ، « شنونده » باشند.

/ 0 نظر / 4 بازدید