پيشاهنگ تغيير

كسي نمي تواند تغيير را مديريت كند . فقط مي تواند پيشاپيش تغيير حركت كند . در زمانه ي بلواها ، مثل زمانه اي كه در آن هستيم ، دگرگوني به صورت هنجار درآمده است . تغيير ، يقينا دردناك و پر مخاطره است و مخصوصا مستلزم حجم عظيمي از كار و كوشش فرساينده است . اما اگر سازماني خود را موظف به پيشاهنگي تغيير نداند بخت زنده ماندن را از دست مي دهد . در زمانه ي دگرگوني هاي ساختاري و سريع ، تنها كساني زنده مي مانند كه پيشاهنگ تغيير در جستجوي تغيير است . مي دانند چه طور دگرگوني هاي درست را پيدا كند ، و مي داند چگونه آن دگرگوني ها را در درون و بيرون سازمان بارور كند . ساختن آينده كاري است پر خطر . اما خطر آن از نساختن كمتر است . يقينا درصد بزرگي از آن ها كه در اين گام مي نهند كامياب نخواهند شد . اما ديگران هم كامروا نخواهند شد .

 

/ 0 نظر / 6 بازدید