تعاریف BPRمتفاوتند اما دارای چهار ویژگی مشترکند:

o          بهبود قابل توجه در عملکرد

o          خروج بنیادین از رویه های فعلی

o          فعال سازی IT

o          فعالیتی برنامه ریزی شده و عمدی است.

درمهندسی مجدد فرایند های شرکت اگر چه به هر دوی فعالیتهای فیزیکی و اطلاعاتی توجه می شود اما تمرکز بر روی فرایند های اطلاعاتی است.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید