مديريت بر هزينه ها ۲

بدینترتیببودکهانسانوارددنیاینمادینگشت. امادرایندنیافقطبایدبهدنبالخیالورویابودیامیتوانازآندرساختمحصولاتنیزبهرهگرفت؟البتهذکرایننکتهنیزقابلاهمیتاستکهسینماپسازواردشدنبهدنیاینمادینبود

/ 0 نظر / 5 بازدید