ارزش آفرينی برای مشتری

هزينه يابی بر اساس فعاليت - زمينه ساز گنجانيدن چند رويه ی لازم برای ارزش آفرينی برای مشتری در يک تحليل است . بنگاه با استفاده از هزينه فعاليت ها می تواند آنها را دو دسته کند : فعاليت های ارزش آفرين برای مشتری - و فعاليت هايی که برای مشتری ارزش آفرين نيست . بنگاه می تواند فعاليت های دسته ی اخير را کنار بگذارد . آن دسته از فعاليت های ارزش آفرين که در جريان تحليل ارزشی نامکشوف مانده است می تواند آغازی باشد برای فرآيند اصلی ارزش آفرينی . هدف از تحليل فرآيند بهبود مشخصات کالا يا خدمت - تجديد ساختار فرآيند ضمن کاستن از هزينه ها - و حفظ يا بهسازی کيفيت است . تحليل فرآيند در يک کارخانه خودرو ساز مشتمل است بر طراحی و باز طراحی قطعات اصلی و فرعی به منظور تحقق هدفهای متصور از هر بخش خودرو با هزينه از پيش تعيين شده . به طور نمونه نقش اصلی هر خودرو ميسر ساختن حمل و نقل است - اما بخشهای اصلی و فرعی خودرو به اجزاء و خدماتی نياز دارد تا برای مشتری توليد ارزش کند . هر يک از آنها در کيفيت خودرو و بهای آن نقش دارد . تيم فرآيند متشکل است از کسانی که فعاليت های زنجيره ی ارزش را اداره می کنند . در اين تيم غالبا تامين کنندگان و مشتريان نيز عضويت دارند . وظيفه تيم شناسايی نقش هايی است که از کالا يا خدمت متصور است . و نيز وظيفه آن تحليل اجزائ يا خدماتی است که صرف هر نقش می شود با اين هدف که ضمن رعايت سقف هزينه - نصاب های کيفی و ارزشی تحقق يابند . ‌

/ 1 نظر / 4 بازدید
عليرضا مجاهدی

سلام اين مطلب کاملا درست است ولیبه نظر من همه فرآيندهای شرکت اصولا برای مشتری ارزش آفرينی ميکنند و تقریبا خیلی سخت است که بتوانیم آنها را جدا کنیم گرچه برخی مستقيم اين اثر را ميگذارند ولی واحدهايی مثل آموزش يا مديريت خريد تاثيرشان غير ملموس تر است در صورتيکه با بودن آنهاست که تاثيرات مستقيم اثر گذارتر ميشوند