باز آفريدن خويش

در جامعه و سازمان هاي امروز روز به روز شمار كساني كه از دا نش خود استفاده مي كنند بيشتر و شمار كساني كه از مهارت خود ا ستفاده مي كنند كمتر مي شود . دا نش و مهارت از چند بابت با هم تفاوت دارند . مهارت ها بسيار بسيار كند تغيير مي كنند . اما دانش خود را تغيير مي دهد . خود را نسخ مي كند – و به سرعت . كسي كه با دانسته هايش كار مي كند اگر هر سه يا چهار سال يك بار به كلاس نرود دانسته هايش كهنه و منسوخ مي شود .

به بيان ديگر آموخته ها و دانسته ها – مهارتها – و تجربه هاي اوايل زندگاني براي تمام عمر انسان و عمر شغلي انسان كافي نيست . انسان ها در درازاي عمر خويش عوض مي شوند – اشخاص ديگري مي شوند – با نيازهاي ديگر – توانايي هاي ديگر – چشم انداز هاي ديگر – و بنابراين – با نياز به  " بازآفريدن خويش " . من آگاهانه از واژه اي  قوي تر از واژه ي " جان دوباره بخشيدن " استفاده كردم . اگر بحث پنجاه سال كار به ميان آيد – بحثي كه رفته رفته به صورت هنجار درآمده است – چاره اي نيست مگر آن كه خود را از نو بيافرينيم . بايد از خودمان شخصيتي متفاوت بسازيم – نه اينكه فقط دنبال يك منبع جديد انرژي بگردیم .

/ 0 نظر / 5 بازدید