فرازهائی از کتاب « پیل و پشه » ، اثر : چارلز هندی

- با حرکت اقتصاد از روند صنعتی به سوی خدمات ، پشه ها جانشین فیل های گنده پیشین می شوند . دنیای تازه ای است . 

من هم دنیای تازه ای در پیش رو دارم . دنیائی که در آن امنیت جای خود را به آزادی می دهد . 

- شرکت ها هر چه بزرگتر شوند ، بایستی بخش ها و زیر مجموعه ها را کوچک تر و مستقل تر کنند. 

- کیمیاگران هرگز از ناکامی و اشتباه سخن نمی گویند . این ها را فرصت های آموزش می دانند. آموختن در سایه عشق به کار از دیر باز شناخته شده است و به گمان من همچنان در هر سطح و زمانی کارائی دارد . 

- هر کس از گونه ای مهارت برخوردار است. نکته ظریف ، توان تبدیل این مهارت به فراورده ای است که مردم حاضر شوند پول خوبی در برابرش بپردازند . 

- تنها با زندگی کردن است که چیز می آموزیم و همان ها را نیز در زندگی بازتاب می د هیم . 

- اگر خوب بنگریم ، بذر زندگی هر کس را از آغاز پاشیده اند . ( ارنست همینگوی ) 

- چگونگی شکل گیری دوره آغازین زندگی ما ، از مسئولیتهای پدران و مادران است . محیطی که می آفرینند ، ارزش هائی که بها می دهند . اولویت های مورد نظر آنان ، تنها دنیائی است که کودکان می شناسند . 

- آن چه در زندگی مهم است ، چیزهائی نیست که رخ داده ، بلکه چیزهایی است که به خاطر می آورید و چگونه آنها را به خاطر می آورید . ( گابریل گارسیا مارکز )

- صدر نشینان سازمان ، فرهنگ سازان آن می باشند . 

- انسان چیزی را که دوست داشته باشد ، بهتر یاد می گیرد . 

- روباه چیزهای زیادی می داند ولی خارپشت یک چیز را به گستردگی یاد می گیرد . ( آرفیلوکوس) 

- مانند موسیو ژان دان شخصیت نامدار کتاب مولیر ، دریافتم که تاکنون نادانسته ادبیات مدیریت نوین را به کار می برده ام . 

- شما نمی توانید واقعیت هارا به کلاس درس بیاورید . آنها را در محل بهتر می توان تحلیل نموده و به مفهوم های ارزنده تبدیل کرد . 

- تحصیلات تمام وقت دانشگاهی ، بیش تر مناسب پرداختن به فعالیت هائی همچون مشاوره و تحلیل گری است ، نه مدیریت . 

- من همچنان بر این باورم که باید مدارس را به آزمایشگاه های راستین زندگی و کشف هوشمندی تبدیل کنیم . هوشمندی هائی که کم و بیش درنهاد همه انسان ها نهفته است ، هر چند که امکان بروز نیافته باشند . 

- رقابت سرمایه داری به انباشت سرمایه می انجامد . ( کارل مارکس ) 

- رقابت آزاد در بازاری آزاد ، تنها ضامن رعایت انصاف در همه زمینه هاست . 

- در خلال چهل سال گذشته ، پیوسته شاهد تغیر نمودارهای سازمانی از شکل شماری جعبه های رویهم چیده هرمی به چیزی شبیه نقشه مسیرها در مجله های خطوط هواپیمائی بوده ایم . 

- می بایست تنها بر کارهائی تمرکز نمایم که بهتر از دیگران انجام می دهم و به دیگران هم مزد کارهائی را بپردازم که از من بهتر و زودتر انجام میدهند . 

- سازمان نیاز ندارد تا همه چیز را خودش ا نجام دهد ، بویژه هنگامی که دیگران در سایه تخصص خود می توانند کارها و خدمات مود نظر را بهتر و ارزان تر انجام دهند . 

- هر فرد می تواند برای سازمان منبعی نهفته از نقدینگی انباشته هشتاد ساله باشد . 

- ارزش تمام عمر مشتری ( Life Time Value) از شعارهای نوین مدیریت بازار است . 

- اینک تمام کسب و کارها در پی یافتن و اجرای سیاست هایی هستند که وفا داری مشتری به سازمان را تضمین نماید . 

- کهنه ها همواره جا را برای نوها خالی می کنند . 

/ 0 نظر / 36 بازدید