استحکام هر زنجیر به قدر ضعیفترین حلقه ی آن زنجیر است

چند قرن پیش ، در اثر یک جنگ ، سرنوشت یک ایالت و مردم آن تغییر کرد . این ایالت ارتش بسیار خوبی داشت که سربازان آن از ساز و برگ نظامی فراوان برخوردار بودند . روز نبرد ، پادشاه ایالت مزبور به شدت به دشمنانش یورش برد ، اما ناگهان اسبش سکندری خورد . معلوم شد که نعل اسب از جا درآمده است . پادشاه از روی اسب سقوط کرد . سربازان پادشاه پا به فرار گذاشتند و در نهایت جنگ را باختند . پادشاه دشمن دلایل پیروزی غیر منتظره اش را ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که اسب پادشاه رقیب از جوشن و زین برگ عالی برخوردار بود اما یک نعل ضعیف که کهنه و فرسوده شده بود ، سرنوشت جنگ را تغییر داد . پادشاه به این نتیجه رسید که استحکام هر زنجیر به قدر ضعیفترین حلقه ی آن زنجیر است . البته در دنیای کنونی نیز توجه نکردن به جزئیات در طراحی و ندیدن خواسته های مشتری و یا شکایات ارباب رجوع نیز می تواند بلای مشابهی را به سر شرکتها بیاورد .چرا که هم اکنون تفاوت زیادی بین بعضی از محصولات نمی توان دید اما برخی از شرکتها به یک یا دو مورد کوچک در تولید توجه نموده و قادرند محصولی برتر از رقیب را ارائه نمایند . توجه نکردن به انبار ها و تولید محصولات با ضایعات و توجه نداشتن به مودا ها در تولید نیز می تواند به در هم شکستن زنجیر نه از یک ناحیه بلکه از تمامی نواحی منجر گردد

/ 0 نظر / 6 بازدید