اصل پنجم - تعقیب کمال ( perfection )


هنگامی که سازمان ها به تعیین درست ارزش ، شناسایی کل جریان ارزش ، ایجاد گام های ارزش آفرین برای ایجاد حرکت پیوسته محصولات معین دست می یازند و اجازه می دهند مشتری ارزش را از بنگاه اقتصادی بیرون کشد ، زمان پرداختن به اصل پنجم تفکر ناب ، یعنی تعقیب کمال است . و کمال عبارتست از از بین بردن کامل مودا (
muda) به طوری که همه فعالیت هایی که طی جریان ارزش انجام می گیرند ، ارزش آفرین باشند

/ 0 نظر / 7 بازدید