مقایسه عواقب ارتباطات گفتگو

 دانش از اطلاعات و اطلاعات از داده های ریشه می گیرند. تبدیل اطلاعات به «دانش» در عمل بر عهده خود بشر است. این تبدیل ها از طیف زیر ـ که در انگلیسی همگی با حرف ( سی) شروع می شوند ـ صورت می پذیرند :

مقایسه : اطلاعاتی که در مورد شرایطی خاص داریم، چه تفاوتی با اطلاعات مربوط به شرایط دیگر دارد؟

عواقب : از اطلاعات موجود، چه استنباطی می توان برای تصمیم گیری و اقدام به دست آورد؟

ارتباطات : این بخش از دانش چه ارتباطی با دیگر بخش ها دارد؟

گفتگو : آشکار است که این عملیات دانش آفرین، بین انسانها صورت می گیرد. ما معمولاً داده ها را در پرونده های آماری و مبادلات و اطلاعات را در پیام ها می یابیم، اما «دانش» را از افراد با گروه های آگاه و حتی از روندهای سازمان به دست می آوریم. «دانش» از طریق رسانه ای ساخت مند (مثل کتاب و مدارک) و یا از شخصی به شخص دیگر (چه به صورت گفت و گو چه به شیوه (شاگرد و استادی) گسترش می یابد.

/ 0 نظر / 6 بازدید