روش سنجی ( تجزيه و تحليل روشها )

طراحي شغل اغلب با تجزيه و تحليل روشهاي انجام دادن يك رشته عمليات شروع مي شود . شما ممكن است آن را يك نگرش به شغل در نظر بگيريد كه از امور كلي تا جزييات بسيار ريز را در بر مي گيرد و تاكيد بر ترتيب محل هاي كاري و خدمات كارگران را دارد . ضرورت روش سنجي مي تواند از منابع ذيل سرچشمه بگيرد :

۱- تغييرات در ابزار و تجهيزات

۲- تغييرات در طراحي محصول

۳- محصول جديد

۴- تغييرات در مواد و روشها

۵- مقررات و قوانين دولتي و قرارداد ها  

/ 0 نظر / 5 بازدید