فرضییه یا سئوالات مهم

 فرضیهیاسوالاتمهم

  قدرتتصوردرانسانیکیازویژگیهایمهممیباشداینقدرتبهفردامکانمیدهدتادرموردموضوعاتمختلفبیاندیشد،حدسبزند،تصویرذهنیایجادکندوراهحلهای  مختلفپیشنهادکند. درتحقیقبهروشعلمیکهحولمحوریکمسئلهیامشکلصورتمیپذیرد،ازاینقدرتتصوروحدسذهنیبرایتدوینیکیاچندفرضیهبراینتیجهتحقیقاستفادهمیشود. ازاینرومیتوانفرضیهتحقیقرایکحدسعلمییاپیشداوریدانستکهبوسیلهیجمعآوریحقایقیکهمنجربهقبولییاردآنفرضیهمیشودموردآزمایشقرارمیگیرد. بهعبارت

/ 0 نظر / 7 بازدید