ارزيابی کار و زمان

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

انجام درست کارها چگونه است . آیا روشهای ارزیابی کار و زمان هنوز هم پاسخگو و حلال مشکلات است . آیا ما به دنبال نتیجه کارها هستیم یا فقط به انجام آنها به هر صورت توجه داریم . این نکات را می توانیم در مرور مسائل زیر داشته باشیم :

مشکل کندی سازمانهای نوین ریشه فرآیندی دارد . دسترس دیر هنگام به نتیجه های دلخواه ، ناشی از کندی انجام وظیفه ها نیست . بیش از پنجاه سال است که روشهای زمانسنجی ، حرکت سنجی ، و خودکار سازی به بهسازی وظیفه ها می پردازد . کندی کار ما از این است که پاره ای از افراد وظیفه هایی غیر ضروری انجام می دهند و در فاصله میان انجام دو وظفه نیز وقت زیادی تلف می شود . وجود اشتباه در نتیجه نهایی کار ، به دلیل بد کار کردن افراد نیست ، بلکه علت برداشت نادرست از دستور های سرپرستان و یا اطلاعات رسیده از همکاران می باشد . انعطاف ناپذیری سازمان به این دلیل نیست که کارکنان در انجام وظایفه های خود روشن و ثابت و یکنواختی دارند ، بلکه بدان علت است که کسی نمی داند که وظیفه های جداگانه چگونه بایستی ترکیب شوند تا نتیجه دلخواه بدست آید . هزینه های سنگین سازمانها گویای این مطلب نیست که انجام وظیفه های مستقل پر هزینه اند ، زیرا علت واقعی انست که ما افرادگوناگونی را به کار می گیریم تا از ترکیب مناسب وظیفه های جداگانه ای که نتیجه نهایی را به بار خواهند آورد ، مطمئن شوند . کوتاه سخن اینکه مشکل نه در انجام وظایفه ها و فعالیتهای مستقل ، که در چگونگی پیوند دادن آنها و ایجاد یک کل نهفته است . سالهاست که شرکت ها در زمینه بهسازی وظیفه های سازمانی کوشش های چشمگیری می کنند ولی کمترین توجهی به فرآیند کارها ندارند .

 

/ 0 نظر / 4 بازدید