من - تو - او

من هستم - تو هستی - آیا ما هستیم ؟!

من باید باشم - تو باید باشی - آیا ما باید باشیم ؟!

من می توانم - نمی دانم تو میتوانی - آیا ما می توانیم ؟!!!!!

نمیدانم او   می تواند - نمی دانم شما می توانید - نمیدانم آنها می توانند ؟!!!

نمیدانم آیا همه می توانند

 

/ 0 نظر / 5 بازدید