براي ارزيابي تاثير بهره وري در يك سازمان معادله زير را در نظر بگيريد :

تغيير هزينه ها – تغيير بهره وري = تغيير قيمتها              

چنانچه يك شركت  بخواهد سطح سودآوري خود را از يك دوره تا دوره بعد حفظ نمايد ، لازم است رابطه رياضي فوق برقرار باشد .
بهره وري يعني استفاده بيشتر از منابعي كه در اختيار داريم . بهره وري بر اساس نسبت ساده ستاده به داده اندازه گيري مي شود .... بهبود بهره وري در فعاليتهاي ما ، به معناي يافتن راه هاي بهتر جهت استفاده بيشتر از منابعي است كه در اختيار داريم . با افزايش هزينه هاي انرژي – نيروي كار و مواد ، ما بايد جهت كليه سطوح عمليات شركت تلاش كنيم تا بتوانيم عملكرد خود را در مورد سود و رشد حفظ نماييم .
بهبود بهره وري فقط سخت تر كار كردن نيست ، بلكه به معناي هوشيارانه تر است . بهبود بهره وري يعني ابداع شيوه اي براي كسب بهترين بازده از سرمايه گذاري ما روي افراد ، امكانات ، تجهيزات و منابع ديگر .
/ 0 نظر / 6 بازدید