شاخص هاي مديريت ضايعات

 مجموع توليد    /     مواد مصرف شده 

ارزش اقلام راكد   /   مجموع ارزش موجودي
ضايعات بازيافت شده  /  مجموع ضايعات 
ارزش ضايعات فروخته شده  / مجموع ارزش توليد
مجموع ضايعات ايجاد شده  / مجموع توليد
ضايعات جمع آوري شده  /  مجموع ضايعات
كاهش ضايعات ( دوره جاري )  /  كاهش ضايعات ( دوره مبنا يا استاندارد )
مجموع ضايعات ايجاد شده   /  مواد مصرف شده
/ 0 نظر / 5 بازدید