ترویج افته نویسی علمی

در پیشگفتار بسیاری از کتابهای مربوط به مباحث مدیریت استراتژیک می خوانیم و حتی از زبان مشاورین می شنویم که عمده آموزشها در حوزه مباحث مربوط به استراتژی باید ازطریق مطالعه افته ها (CASE STUDY) صورت گیرد. اما ازطرف دیگر ما در مدرسه‌های مدیریت، شاهد کمبود و یا بهتر است بگوییم فقدان افته از تجربه های موفقیت یا شکست شرکتهای ایرانی در مباحث استراتژیک هستیم. در این زمینه و در شرکتهای داخلی تجربه های ذی قیمتی وجود دارند که مطالعه و افته کردن آنها به دانشجویان در یادگیری آکادمیک مباحث، به اساتید و مشاورین در مشاوره و آموزش و به مدیران صنعت درحل مسائل استراتژیک آنها کمک موثری می کند.
اگر چه افته های تجربه خارجی موجود مفید هستند، اما افته‌های برگرفته از تجارب مدیران در صنایع داخل کشور برای خواننده (از هر دسته ای که باشد) ملموس تر و قابل جذب تر است. بنابراین اگر مدرسه های مدیریت بتوانند ازطریق تعریف پایان نامه ها و یا هر روشی که صلاح می دانند، افته‌نویسی علمی را ترویج کنند، کمک موثری در جهت گسترش رویکرد استراتژیک در صنایع کشور خواهدبود.

/ 0 نظر / 6 بازدید