نمونه یک گزارش توضیحی

 نمونه یک گزارش توضیحی نیمه مبسوط را به شرح زیر آورده ایم »

آرم مجتمع ماشین سازی اراک:

١٨٩٠/ شماره: م.ک م ٣٠

۶۴/۶/ تاریخ: ٨

پیوست: یک برگ چارت سازمانی

به: معاونت تشکیلات

از: سرپرست مرکز کامپیوتر

موضوع: شرح عملکرد واحد کامپیوتر مجتمع ماشین سازی اراک و بررسی نیازهای آن

مقدمه:

       چنانکه آگاهی دارند، مجتمع ماشین سازی اراک، در نوع خود از گسترده ترین و پیچیده ترین صنایع سنگین کشور به شمار می رود و بیش از ١۵ سال از تأسیس آن می گذرد. در این دوران این مجتمع رشد سریعی داشته و بخش های وسیعی از آن نوسازی شده و به دستگاه های جدید ( مدرن ) از قبیل دستگاه کامپیوتر که موضوع این نامه است، مجهز گردیده است.

    طبیعی است که به موازات گسترش تکنولوژی در جهان، لازم است سایر دستگاههای این مجتمع عظیم نیز با آخرین نوع تکنولوژی مربوط تجهیز شود و کارکنان جوان و با استعداد آن از راه دیدن دوره های آموزشی در همه زمینه های لازم در داخل و خارج از کشور، به این پیکره عظیم مدد رسانند، تا بتواند در عرصه رقابتهای داخلی و خارجی همچنان پشتوانه ای برای اقتصاد کشور باشد.

کادر کارکنان ( پرسنلی )

        این مرکز با هفت عضو و یک سرپرست اداره می شود ( چارت سازمانی ضمیمه است ). سیستم هایی که هم اکنون به وسیله این دستگاه کاربرد دارد عبارتند از:

ٱ ١- سیستم پرداخت حقوق کارکنان ( ۴٠٠٠ نفر )

ٱ ٢- سیستم اطلاعات پرسنلی

ٱ ٣- سیستم کنترل مرخصی های کارکنان

ٱ ۴- سیستم حسابداری صنعتی و عمومی

ٱ ۵- سیستم انبارداری و طبقه بندی اجناس در انبارها

         علاوه بر این، سیستم های کاربردی دیگر نیز توسط این دستگاه در حال تکمیل شدن است که به زودی به حافظه کامپیوتر سپرده خواهد شد. این سیستم ها عبارتند از:

  • سیستم برنامه ریزی، سرویس و نگهداری ماشینها و ابزار.
  • سیستم کنترل انبار ( به صورت کامل ).
  • سیستم بازرگانی ( سفارشهای خارج از کشور ).
  • سیستم محاسباتی ( طراحی- متد یا وضع روشهای ابتکاری ).

نحوه کار:

نحوه کار در این مرکز بدین ترتیب است:

اطلاعات لازم جمع آوری و به این مرکز ارایه می شود.

این اطلاعات به زبان کامپیوتر ( که خود زبان به خصوصی دارد ) تبدیل و پس از انجام یک سری کار روی آنها به وسیله سایر واحدها، سرانجام به حافظه کامپیوترسپرده می شود.

تقسیمات مرکز کامپیوتر:

این مرکز دو بخش عمده دارد:

١- بخش تحلیل گری و برنامه نویسی:

  • تحلیل گر ( یک نفر )
  • برنامه نویس ( دو نفر )

٢- بخش بهره برداری اطاق کامپیوتر:

  • مسؤول اتاق کامپیوتر ( یک نفر )
  • کاربر یا تولید کننده ( دو نفر )
  • پانچیست ( یک نفر )

شرح وظایف

الف- وظیفه تحلیل گر

بررسی و طراحی یک سیستم کامپیوتری و نیز کلیات سیستم در دو زمینه:

١. سیستم کاربردی

٢. مهندسی سیستم ( برنامه نویس سیستم )

ب- وظیفه برنامه نویس:

تبدیل اطلاعات جمع آوری شده و کلیات طراحی شده به زبانی از زبانهای برنامه نویسی کامپیوتر.

پ- وظیفه مسؤول اطاق کامپیوتر:

١. ممیزی اطلاعات

٢. کنترل اطلاعات

٣. انجام کارهای اداری و ستادی مربوط به اتاق کامپیوتر

ت- وظیفه بهره بردار ( اپراتور )

دادن اطلاعات ( غذا ) به کامپیوتر و گرفتن این اطلاعات هنگام لزوم.

ث- وظیفه منگنه زدن ( پانچیست )

سوراخ کردن اوراق اطلاعات کامپیوتر- که توسط برنامه نویس به زبان کامپیوتری تبدیل و بیرون آورده شده روی کارتهای مخصوص و تحویل آنها به اپراتور.

نیازهای مرکز کامپیوتر:

الف- نیاز نیروی انسانی

با توجه به گسترش روز افزون فعالیتهای این مجتمع و در نتیجه تراکم کار در این مرکز، لازم است هر چه زودتر افراد با تجربه ای استخدام و به منظور طراحی و ایجادسیستم ها به این مرکز معرفی شوند.

ب- نیاز فنی

دستگاه کامپیوتر فعلی از نوع کوچک و کم ظرفیت است. و پاسخگوی تقاضاهای فوق العاده ادارات و دوایر مجتمع نیست.

از این رو برای گسترده تر نمودن موارد کاربردی کامپیوتر نیاز به کامپیوتری بزرگ تر و با ظرفیت بیشتر و نیز وسایل و ابزار تازه تر و مطمئن تر احساس می شود.

پیشنهاد:

با توجه به مراتب مذکور پیشنهاد می نماید:

١. نسبت به تصویب چارت پیشنهادی این مرکز تصمیم لازم گرفته شود.

٢. نسبت به خرید کامپیوتر بزرگتر دستور مساعد صادر گردد.

دستگاه بیش از ظرفیت » ٣. ترتیبی داده شود که ادرات و واحدهای این مجتمع در مراجعه به این مرکز نظم و نوبت را دقیقاً رعایت کنند. شاید توضیح این نکته که تا حدودی قانع کننده باشد. « نهایی، توان بازده ندارد و از نیروی انسانی موجود نیز بیش از ١٢ ساعت کار و فکر مداوم نمی توان انتظار داشت

نا م و نام خانوادگی

امضاء

رونوشت:

١. معاونت آموزشی

٢. بخش تحلیل گری و برنامه نویسی

٣. بخش بهره برداری

۴. بایگانی

مدیر عامل

معاونت آموزش معاونت تشکیلاتی معاونت تولید معاونت امور مهندسی

مرکز کامپیوتر ( سرپرست ) امورمالی بازرگانی مواد

تحلیل گری و برنامه نویسی بهره برداری ( اطاق کامپیوتر )

اپراتور

تحلیل گر مسؤول اتاق کامپیوتر

برنامه نویس

پانچیست ( منگنه زن )

( چارت سازمانی مرکز کامپیوتر ماشین سازی اراک )

 

/ 0 نظر / 1041 بازدید