توسعه‌ منابع‌ انسانی؛ چالشها و راهکارها

دکتر ابوالعلایی: من‌ سعی‌ می‌ کنم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ تعریف‌ از دیدگاه‌ سازمانی‌ به‌ فرایند توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ بپردازم. علاوه‌براین‌ بد نیست‌ اندکی‌ هم‌ به‌ استانداردهای‌ معتبر جهانی‌ که‌ در این‌ حوزه‌ تدوین‌ و طراحی‌ شده‌ اند و در حال‌ حاضر مورد استفاده‌ قرار می‌ گیرند اشاره‌ای‌ داشته‌ باشم.

‌ ‌در حال‌ حاضر حداقل‌ دو استاندارد معتبر و رایج‌ در دنیا در مورد ارزیابی‌ حوزه‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ سازمانها وجود دارد. یکی‌ از آنها تحت‌ عنوان‌ سرمایه‌گذاری‌ در منابع‌ انسانی‌ یاIIP (INVESTING IN PEOPLE) است‌ که‌ در انگلستان‌ طراحی‌ شده‌ و توسعه‌ پیدا کرده‌است‌والان‌دربسیاری‌ازسازمانهای‌کشورهای‌ دیگرازاین‌ استاندارداستفاده‌می‌کنند. دیگری‌ هم‌ تحت‌عنوان‌استانداردتوسعه‌گرمنابع‌انسانی‌ یاPDS PEOPLE DEVELOPER STANDARD)) است‌ که‌ در سال‌ 1977 در سنگاپور تدوین‌ و طراحی‌ شده‌ و در سازمانهای‌ این‌ کشور استفاده‌ می‌ شود.

‌وظیفه‌ این‌ استانداردها دو چیز است: یکی‌ اینکه‌ در حوزه‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ امکان‌ یک‌ به‌گزینی‌(BENCHMARKING) را فراهم‌ کند یا یک‌ معیار جامع‌ در سازمانها به‌دست‌ بدهد که‌ سازمانها بتوانند خودشان‌ را با آن‌ معیار مقایسه‌ کنند و بتوانند تشخیص‌ بدهند که‌ در توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ در چه‌ وضعیتی‌ قرار دارند. دیگر اینکه‌ امکان‌ مقایسه‌ و انتخاب‌ برترین‌ سازمانها در حوزه‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ فراهم‌ می‌ شود و در نهایت‌ انگیزه‌ ای‌ را در سازمانها برای‌ تلاش‌ در حوزه‌ منابع‌ انسانی‌ ایجاد می‌ کند.

بخشهای‌ سه‌ گانه‌

‌ ‌استانداردPDS ، فرایند توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ را مشتمل‌ بر سه‌ جزء اصلی‌ می‌داند، به‌ عبارت‌ دیگر ممیزین‌ این‌ استاندارد در سازمانهایی‌ که‌ تحت‌ ممیزی‌ قرار می‌گیرند به‌دنبال‌ پیداکردن‌ شواهد و قرائن‌ در سه‌ بخش‌ اصلی‌ هستند:

‌ ‌بخش‌ اول‌ مربوط‌ به‌ تعهد سازمان‌ یا تعهد مدیریت‌ ارشد سازمان‌ نسبت‌ به‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ است. برای‌ مثال‌ در چارچوب‌ این‌ معیار اصلی‌ سوال‌ می‌ شود که‌ آیا در سازمان، برنامه‌ منطقی‌ ومنظمی‌ برای‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ نیازهای‌ توسعه‌ای‌ و آموزشی‌ کارکنان‌ وجود دارد یا خیر؟ و آیا این‌ برنامه‌ حداقل‌ هرسال‌ یک‌ بار به‌روز می‌ شود یا خیر؟ آیا همزمان‌ با برنامه‌ جامع‌ آموزش، طرحی‌ هم‌ برای‌ توسعه‌ مسیر پیشرفت‌ شغلی‌ کارکنان‌ طراحی‌ شده‌ و به‌ اجرا در می‌آید یا خیر؟ آیا منابع‌ لازم‌ برای‌ آموزش‌ و توسعه‌ کارکنان‌ اعم‌ از بودجه‌ یا امکانات‌ و نیروی‌ انسانی‌ مورد نیاز فراهم‌ شده‌ و یا تخصیص‌ پیدا کرده‌ است‌ یا خیر؟ البته‌ در نسخه‌ جدید استاندارد اشاره‌ای‌ در خصوص‌ بودجه‌ یا امکانات‌ نشده‌ است، اما در نسخه‌ قبلی‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ بود که‌ بایستی‌ حداقل‌ 4 درصد حقوق‌ و دستمزد کارکنان‌ سازمان، صرف‌ توسعه‌ شود و حداقل‌ هرکدام‌ از کارکنان‌ سازمان‌ باید 40 ساعت‌ در سال‌ برنامه‌های‌ آموزشی‌ را گذرانده‌ باشند. بنابراین‌ بخش‌ اول‌ این‌ استاندارد به‌ اندازه‌گیری‌ تعهد سازمان‌ و مدیریت‌ ارشد سازمان‌ به‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ اختصاص‌ دارد.

‌ ‌بخش‌ دوم‌ مربوط‌ به‌ اجرای‌ طرحهای‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ است. در این‌ بخش‌ استاندارد به‌دنبال‌ شواهدی‌ می‌گردد تا نشان‌ دهد که‌ آیا سازمان‌ در جهت‌ برنامه‌ های‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ به‌خوبی‌ قدم‌ برداشته‌ است؟ آیا طرحهای‌ آموزشی‌ و فرصتهای‌ توسعه‌ به‌ اطلاع‌ همه‌ کارکنان‌ می‌رسد؟ به‌عبارتی‌ اگر توسعه‌ را یک‌ فرصت‌ تلقی‌ کنیم، اصل‌ براین‌ است‌ که‌ همه‌ کارکنان‌ سازمان‌ در جریان‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ فرصتهایشان‌ برای‌ رشد و توسعه‌ قرار بگیرند.

‌ ‌همچنین‌ در این‌ مورد سوال‌ می‌ شود که‌ آیا کارکنان‌ تازه‌ استخدام‌ یا کارکنانی‌ که‌ از قبل‌ در سازمان‌ هستند اما شغل‌ آنها تغییر می‌کند از آموزشهای‌ لازم‌ برخوردار هستند؟ آیا توسط‌ یک‌ مرجع‌ ذی‌ صلاح‌ نسبت‌ به‌ مقتضیات‌ شغلی‌شان‌ آموزش‌ می‌ بینند؟ آیا درباره‌ سوابق‌ مشارکت‌ کارکنان‌ در برنامه‌ های‌ توسعه، نظارت‌ مستمر انجام‌ می‌شود؟ به‌ نظر من‌ مهمترین‌ بخش‌ در این‌ قضیه‌ این‌ است‌ که‌ اگر کارکنان‌ قابلیت، نگرش‌ و مهارت‌ جدیدی‌ به‌دست‌ آورده‌اند، آیا فرصت‌ به‌کارگیری‌ آنها را در سازمان‌ دارند؟ آیا مرجعی‌ برای‌ فراهم‌ آوردن‌ این‌ فرصتها وجود دارد؟

‌ ‌بخش‌ سوم، استاندارد مربوط‌ به‌ پیگیری‌ فعالیتهای‌ توسعه‌ است، یعنی‌ اتفاقاتی‌ که‌ در سازمانها باید بیافتد تا نشان‌ بدهد که‌ سرمایه‌گذاری‌هایی‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ باطل‌ نبوده‌ و در سازمان‌ به‌کار گرفته‌ شده‌ است. در این‌ بخش‌ هم‌ سوال‌ می‌شود که‌ آیا بین‌ کارکنانی‌ که‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ شرکت‌ می‌ کنند و کسانی‌ که‌ در این‌ برنامه‌ها شرکت‌ نمی‌ کنند از نظر سازمان‌ تفاوتی‌ وجود دارد یا خیر؟ به‌عبارت‌ دیگر آیا از کارکنان‌ از بابت‌ مشارکت‌ در فرآیند توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ تقدیر به‌عمل‌ می‌آید یا خیر؟ آیا افرادی‌ که‌ وارد فرآیند توسعه‌ می‌شوند، توسط‌ سازمان‌ یا توسط‌ سرپرستان‌ مستقیم‌شان‌ مورد بازبینی‌ یا ارزیابی‌ قرار می‌گیرند؟ آیا واحدهای‌ سازمانی‌ که‌ کارکنانشان‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ شرکت‌ کرده‌اند، عملکردشان‌ قبل‌ از شروع‌ آموزشها و برنامه‌های‌ توسعه‌ و بعد از برنامه‌های‌ آموزش‌ و توسعه، ارزیابی‌ شده‌ است؟ و بالاخره‌ اینکه‌ آیا نظامی‌ برای‌ استفاده‌ از بازخورد کارکنان‌ به‌ این‌ منظور که‌ بتوانیم‌ برنامه‌های‌ آتی‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ را غنی‌تر، کاربردی‌تر و پرمحتواتر تنظیم‌ بکنیم‌ وجود دارد؟

‌ ‌در چارچوب‌ این‌ استاندارد برای‌ اینکه‌ تصویر کلی‌ از فرآیند توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ در سازمان‌ داشته‌ باشیم، چندین‌ سیستم‌ فرعی‌ دنبال‌ می‌ شود که‌ باکنارهم‌ چیدن‌ آنها می‌توان‌ تصویری‌ از فرآیند کلان‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ در سازمانها به‌دست‌ داد.ابیلی: تعریف‌ فرآیند توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ از بُعد تعهد سازمانی، تعهد اجرای‌ برنامه‌ های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ ونهایتاً‌ در ابعاد نظارت، ارزیابی‌ و ارائه‌ بازخورد، کمک‌ زیادی‌ به‌ روشن‌شدن‌ مفهوم‌ خواهدکرد.

‌ ‌لذا درخواست‌ من‌ از دوستان‌ این‌ است‌ که‌ در همین‌ چارچوب‌ مفهومی‌ به‌ ادامه‌ تعریف‌ خود از توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ از دیدگاه‌ تئوری‌ و عملی‌ مبادرت‌ کنند.دکتر گودرزی: باتوجه‌ به‌ اینکه‌ موضوع‌ این‌ نشست‌ ارجمند، در گستره‌ توسعه‌ اندیشه‌ انسانی‌ و دانشورزی‌ است، اجازه‌ بفرمایید که‌ سخنان‌ خودم‌ را باالهام‌ از اقیانوس‌ بی‌انتهای‌ معنا یعنی‌ مثنوی‌ ملای‌ رومی‌ آغاز کنم‌

ای‌ خدای‌ فضل‌ تو حاجت‌ روا

‌ ‌بی‌ تو نام‌ هیچ‌ کس‌ نبود روا،

آن‌ قدر ارشاد تو بخشیده‌ ای‌

‌ ‌تا بدین‌ بس‌ عیب‌ ما پوشیده‌ای،

قطره‌ دانش‌ که‌ بخشیدی‌ زپیش‌

‌ ‌متصل‌ گردان‌ به‌ دریاهای‌ خویش.

‌ ‌وقتی‌ صحبت‌ از انسان‌ به‌عنوان‌ عزیزترین‌ کیمیای‌ خداوند است، بایدبگویم‌ که‌ شاید در هیچ‌ مقطعی‌ از تاریخ، همانند امروز انسان‌ آن‌قدر هوشمند، فرهیخته‌ و فرزانه‌ نبوده‌ است. به‌ بیان‌ دیگر تمام‌ استعدادها، میراث‌ فرهنگی‌ و تمدن‌ گذشته‌ بشری‌ امروز در هوش، ذکاوت‌ و آگاهی‌ انسان‌ و بویژه‌ در فرآورده‌های‌ انسانی‌ خود را نشان‌ داده‌ است. ناگفته‌ نماند که‌ این‌ تحول، روز به‌روز و دم‌ به‌ دم‌ است.

‌ ‌لستر تارو اقتصاددان‌ معروف‌ در کتاب‌ «ثروت‌ آفرینان» مهمترین‌ مزیت‌ رقابتی‌ را برای‌ سازمانها در هزاره‌ سوم، میزان‌ هوش‌ و دانایی‌ و دانش‌ خردمندانه‌ انسانی‌ می‌داند. او معتقد است‌ که‌ دیگر نفت‌ و منابع‌ طبیعی‌ نمی‌توانند منبع‌ ثروت‌آفرینی‌ باشند، بلکه‌ هوش‌ و خرد انسانهاست‌ که‌ می‌تواند جامعه‌ را به‌ سمت‌ رشد و تعالی‌ حرکت‌ دهد. اگر انسانها می‌ خواهند در این‌ چالش‌ جدید؛ یعنی‌ فرایند جهانی‌ شدن‌ نقش‌ داشته‌ باشند هیچ‌ راهی‌ ندارند، مگر اینکه‌ به‌ نقش‌ دانایی‌ و هوشمندی‌ در توسعه‌ جامعه‌ خود تمام‌ عیار اندیشه‌ کنند.

‌ ‌از سال‌ 1980، بحث‌ هایی‌ در منابع‌ انسانی‌ با چند ملاحظه‌ و پرسش‌ مطرح‌ شد. اینکه‌ چگونه‌ می‌ توانیم‌ بین‌ زیرسیستم‌ های‌ منابع‌ انسانی‌ مثل‌ کارمندیابی، آزمون‌ و استخدام، آموزش، ارزیابی‌ عملکرد جبران‌ خدمات‌ و روابط‌ کارکنان، سیستم‌ یکپارچه‌ ایجاد کرد؟

‌ ‌سئوال‌ اساسی‌تر اینکه‌ چگونه‌ می‌توانیم‌ بین‌ سیستم‌های‌ منابع‌ انسانی‌ با سایر سیستم‌ها مانند سیستم‌های‌ مالی، تولید، بازاریابی، فروش‌ و مسائل‌ اقتصادی‌ و اطلاعات، یکپارچگی‌ ایجاد بکنیم.

‌ ‌در گذشته‌ رویکرد سنتی‌ به‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی، کم‌ اهمیت‌ترین‌ جایگاه‌ را داشت. واحدی‌ به‌نام‌ واحد رفاه‌ در سازمانها بود که‌ فقط‌ به‌ امر پرسنلی‌ می‌پرداخت، ولی‌ امروزه‌ می‌بینیم‌ که‌ پیوند زیرسیستم‌های‌ منابع‌ انسانی‌ با سایر سیستم‌ها، نقش‌ استراتژیک‌ پیدا کرده‌ است.

‌ ‌ملاحظه‌ بسیار بنیادی‌تر اینکه‌ چگونه‌ می‌توانیم‌ بین‌ استراتژی‌های‌ منابع‌ انسانی‌ با استراتژی‌های‌ بالادستی‌ مثل‌ استراتژی‌های‌ کسب‌ و کار و بنگاه، پیوند ایجاد کنیم.

‌ ‌رویکردهای‌ جدید دانش‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ به‌ ما می‌ گوید که‌ مسئله‌ کیفیت‌ و انعطاف‌پذیری‌ و شایستگی‌ نیروی‌ انسانی‌ یک‌ مزیت‌ رقابتی‌ است. به‌ همین‌ دلیل‌ مدلها و تئوری‌هایی‌ مطرح‌ شده‌ است‌ که‌ دانش‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ به‌عنوان‌ یک‌ مزیت‌ رقابتی‌ می‌تواند روی‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ محصولات‌ و خدمات‌ در بنگاه‌ اثر بگذارد. حتی‌ نیروی‌ انسانی‌ توسعه‌ یافته‌ نیز می‌تواند روی‌ کیفیت‌ و زمان‌ تحویل‌ کالا اثرگذار باشد. من‌ گمان‌ می‌کنم‌ که‌ پیوند مدیریت‌ استراتژیک‌ منابع‌ انسانی‌ با استراتژی‌ بنگاه‌ و نظام‌دادن‌ و یکپارچگی‌ بین‌ سیستم‌های‌ منابع‌ انسانی‌ با سایر سیستم‌ها، از چالشهای‌ امروز رهبران‌ در عصر جدید است.

‌ ‌براین‌ اساس‌ اگر مدیران‌ با رویکرد به‌ این‌ بینش‌ که‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ را، بنیاد اساسی‌ در توسعه‌ سازمانها تلقی‌ کنند، در آن‌ صورت‌ شاید ما بتوانیم‌ به‌ یک‌ تعریف‌ جامع‌ و اساسی‌ درباره‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ دست‌ پیدا کنیم.دکتر طباطبایی: اساساً‌ تحولاتی‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌ که‌ توجه‌ به‌ انسان‌ را در همه‌ ابعاد نسبت‌ به‌ گذشته‌ بیشتر کرده‌ است. من‌ برخی‌ نمونه‌ها را می‌گویم‌ و بعد می‌خواهم‌ براین‌ مبنا تعریفی‌ ارائه‌ دهم.

‌ ‌به‌طور کلی‌ در گذشته‌ اگر پیشرفت‌ شغلی‌ به‌طور پلکانی‌ بود و فترت‌ پیشرفت‌ شغلی‌ وجود داشت، الان‌ بسیار جهشی، مفهومی، رقابتی‌ و مبتنی‌ بر دانش‌ و مهارتهای‌ انجام‌ کار است. در گذشته‌ اگر آموزش‌ ابزار بود و در بخشی‌ از زمان‌ خدمت‌ به‌کار گرفته‌ می‌شد، امروزه‌ آموزش‌ فراگیر، گسترده‌ و در طول‌ عمر است‌ و حتی‌ لحظه‌ای‌ از آموزش‌ نمی‌توان‌ غافل‌ شد.

‌ ‌اگر مدیر و کارکنان‌ قبلاً‌ روابطشان‌ سلسله‌ مراتبی‌ بود، الان‌ کاملاً‌ انعطاف‌ پذیر و چند جانبه‌ است. اگر رهبران‌ دیروز رسمیت‌گرا بودند، امروز همگی‌ نقش‌ مربی‌ و کارآفرین‌ را برعهده‌ دارند، اگر مدلهای‌ برنامه‌ریزی‌ قبلاً‌ برشاخصهای‌ کمی‌ تاکید داشتند، الان‌ کاملاً‌ بر شاخصهای‌ کیفی‌ و فراگیر تاکید دارند.

‌ ‌اگر قبلاً‌ زمان‌ انجام‌ کار، زمان‌ مزدی‌ و ساده‌ و محدود بود، الان‌ کارها موقتی، پیچیده‌ و گسترده‌ است. اگر آینده‌ شغلی‌ قبلاً‌ محدود بود و به‌نظر مدیر ارتباط‌ داشت، الان‌ کاملاً‌ به‌ توانایی‌های‌ بالقوه‌ و مهارتی‌ دانش‌ و خلاقیتهای‌ فردی‌ ارتباط‌ مستقیم‌ دارد.

‌ ‌اگر در نگاه‌ به‌ مشتری‌ قبلاً‌ معیار قابل‌ قبولی‌ نبود، الان‌ محور اصلی‌ مشتری‌ است. اگر دیدگاه‌ نسبت‌ به‌ انسان‌ قبلاً‌ ساده‌انگارانه‌ بود، الان‌ کاملاً‌ انسان‌گرایانه‌ و بر مبنای‌ قابلیتهای‌ انسانی‌ است. اگر در گذشته‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ کاملاً‌ محدود بود، الان‌ مشکلی‌ به‌ نام‌ استرس‌ به‌ اطلاعات‌ وجود ندارد و پردازش‌ اطلاعات‌ و کاربری‌ درست‌ از اطلاعات، الان‌ حرف‌ اصلی‌ را می‌ زند. اگر در گذشته‌ فرصتها و رشد و ارتقا محدود بود، الان‌ شرایط‌ و بستر برای‌ رشد همه‌ هموار است.

‌ ‌اگر مدلهای‌ توسعه‌ تقریباً‌ تقلیدی‌ بود، الان‌ کاملاً‌ درون‌زاست، یعنی‌ پیچیدگیهای‌ فرهنگی‌ و ویژگیهای‌ جوامع‌ مختلف‌ ایجاب‌ می‌کند که‌ جوامع، خصوصیات‌ درونی‌ خودشان‌ را مورد توجه‌ قرار بدهند. اگر در گذشته‌ سرمایه‌ فیزیکی‌ و ابزار بود، الان‌ سرمایه‌های‌ انسانی‌ و اجتماعی‌ حرف‌ اول‌ را می‌زند.

‌ ‌رفتار دانشگران‌ و متخصصان‌ اگر در گذشته‌ کسب‌ علم‌ و دانش‌ بود، امروز کشف‌ علم‌ و دانش‌ است‌ و این‌ کشف، قابلیتهای‌ جدیدی‌ را برای‌ نیروهای‌ متخصص‌ فراهم‌ می‌کند.

‌ ‌اگر تاکنون‌ ما از درون‌ می‌توانستیم‌ برنامه‌ و راهبرد تدوین‌ کنیم، الان‌ باید نگاه‌ به‌ بیرون‌ هم‌ داشته‌ باشیم‌ و کاملاً‌ به‌صورت‌ فراکنشی‌ به‌ موضوع‌ نگاه‌ کنیم.

‌ ‌نهایتاً‌ همه‌ این‌ ویژگیها باعث‌ شده‌ است‌ که‌ بحث‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ در ادبیات‌ مدیریت، تحت‌ عنوان‌ توسعه‌ استراتژیک‌ منابع‌ انسانی‌ مطرح‌ شود.

‌ ‌به‌طور خلاصه‌ تعریف‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ با گسترش‌ مفهوم‌ آموزش، عملیاتی‌تر می‌شود. منظور از گسترش‌ آموزش، در واقع‌ توسعه‌ قابلیتها و ظرفیتهای‌ پیدا و نهان‌ انسانها است‌ که‌ مدیریت‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ باید در این‌ جهت‌ حرکت‌ خودش‌ را سامان‌ بدهد. همچنین‌ از طریق‌ طراحی‌ نظامهای‌ زیر مجموعه‌ای، باید برنامه‌های‌ مدونی‌ برای‌ توسعه‌ فردی‌ و سازمانی‌ افراد به‌کار گرفته‌ شود.دکتر ابیلی: با تشکر از آقای‌ دکتر طباطبایی‌ باید عرض‌ کنم‌ که‌ تاکید ایشان‌ عمدتاً‌ بر روی‌ مفاهیم‌ توسعه‌ مدیریت‌ و گسترش‌ قابلیتها و ظرفیتهای‌ نهادی‌ انسان‌ بااهداف‌ فردی‌ و سازمانی‌ بود.دکتر جزنی: همه‌ مباحث‌ مطرح‌ شده‌ بیانگر آن‌ است‌ که‌ در یکی‌ دو دهه‌ گذشته‌ و بخصوص‌ در آغاز هزاره‌ جدید، انتقالی‌ در پارادایم‌ ذهنی‌ صاحبنظران‌ و دست‌اندرکاران‌ منابع‌ انسانی‌ رخ‌ داده‌ است. این‌ انتقال‌ در تغییر مفاهیم، رویکردها، و طی‌ طراحی‌ سیستم‌های‌ منابع‌ انسانی‌ از جمله‌ سیستم‌ توسعه‌ منابع، متبلور شده‌ است.

‌ ‌جالب‌ اینکه‌ حتی‌ واژه‌های‌ مرتبط‌ با نیروی‌ انسانی‌ در اقتصاد مبتنی‌ بر دانش‌ متفاوت‌ شده‌ و در بسیاری‌ از متون‌ علمی‌ از سرمایه‌ ذهنی، قدرت‌ ذهنی‌ و یا توان‌ فکری‌ به‌ جای‌ نیروی‌ انسانی‌ استفاده‌ شده‌ است. توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ از دید من‌ یعنی‌ ارتقای‌ سطح‌ خودآگاهی‌ نیروی‌ انسانی‌ در سازمان.نظاری: باتوجه‌ به‌ موقعیتی‌ که‌ شخصاً‌ دارم، علاقه‌مندم‌ از دو دیدگاه‌ به‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ بپردازم.

‌ ‌1 - از زاویه‌ بنگاهی، مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ باید باتوسعه‌ کارآیی‌ و اثربخشی‌ نیروی‌ انسانی‌ ظرفیت‌ رقابتی‌ بنگاه‌ را افزایش‌ دهد.

‌ ‌در این‌ چارچوب‌ شما باید مسیری‌ را طی‌ کنید که‌ کارکنان‌ با طراوت‌ هرچه‌ بیشتر و امیدوار به‌ آینده‌ و با اعتقاد به‌ اهداف‌ موسسه، رشد توانمندیهای‌ خود و مجموعه‌ را پیگیری‌ کنند. البته‌ درهمین‌ راستا، بلافاصله‌ ما با محیط‌ اجتماعی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ عامل‌ تعیین‌کننده‌ مواجه‌ می‌شویم. به‌ عبارت‌ دیگر چنانچه‌ در جامعه‌ای‌ رشد امیدواری‌ یا مسیر نومیدی‌ عمده‌ شود، مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ بنگاه، به‌ شدت‌ تحت‌ تاثیر قرار می‌گیرد.

‌ ‌امروزه، بخش‌ عمده‌ای‌ از جوانان‌ دچار بحران‌ آینده‌ و بحران‌ هویت‌ هستند و به‌ همین‌ دلیل، قطعاً‌ منابع‌ انسانی‌ شرکتهایی‌ مثل‌ ما که‌ نیروی‌ جوان، ترکیب‌ عمده‌ کارکنان‌ آنها را تشکیل‌ می‌دهد، دچار مشکلات‌ خاصی‌ می‌شوند.

‌ ‌در بررسی‌ ظرفیت‌ رقابتی‌ بنگاههای‌ جوامع‌ پیشرفته، مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ عامل‌ اصلی‌ موردتوجه‌ قرار می‌گیرد و در قدم‌ بعدی، سیستمهای‌ کارساز می‌توانند ضریب‌ موفقیت‌ آنها را بالا ببرند.

‌ ‌مقایسه‌ کنیم‌ که‌ آیا همین‌ شاخصها در سنجش‌ موفقیت‌ موسسات‌ کشور ما عمده‌ می‌شوند؟ به‌طور مثال، در بخش‌ دولتی‌ انگیزه‌ها و کشش‌ منابع‌ انسانی‌ چه‌ جهتی‌ دارند؟ آیا حرکتی‌ برای‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ این‌ بخش‌ در سطحی‌ ملی‌ شکل‌ گرفته‌ و اعتقاد کارکنان‌ به‌ اهداف‌ موسسه‌ به‌ چه‌ میزان‌ است؟

‌ ‌آیا همنظری‌ بین‌ مدیران‌ کلیه‌ سطوح‌ و کارکنان‌ وجود دارد؟ آیا بررسی‌ شاخصهای‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ در این‌ بخش، ما را با نتایج‌ امیدوارکننده‌ای‌ مواجه‌ می‌کند؟

‌ ‌در بخش‌ خصوصی‌ این‌ مهم‌ چگونه‌ موردتوجه‌ قرار می‌گیرد؟ آیا عموم‌ بنگاههای‌ خصوصی‌ ازنظر مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ با بنگاههای‌ عمومی‌ تفاوت‌ اساسی‌ دارند؟ بخش‌ خصوصی‌ واقعی‌ که‌ به‌ نوعی‌ زیرمجموعه‌ بنگاههای‌ دولتی‌ نیست، چه‌ سهمی‌ از فعالیتهای‌ اقتصادی‌ را عهده‌دار است‌ و آیا اساساً‌ این‌گونه‌ موسسات، سازمانهای‌ کوچکی‌ هستند یا تشکلهای‌ بزرگ‌ منابع‌ انسانی‌ را فرامی‌گیرند؟

‌ ‌پاسخ‌ به‌ اینگونه‌ سوالات‌ به‌ ما ایده‌ می‌دهد که‌ آیا توسعه‌ ظرفیت‌ رقابتی‌ موسسات، هدف‌ بهبود مدیریت‌ انسانی‌ است‌ و یا انگیزه‌های‌ دیگر ما را در این‌ جهت‌ حرکت‌ می‌دهد.

‌ ‌2 - از دیدگاه‌ دوم‌ و به‌ عنوان‌ مدیر یک‌ موسسه‌ نرم‌افزاری‌ می‌توانم‌ به‌ نکاتی‌ اشاره‌ کنم‌ که‌ در کسب‌وکار ما و در زمینه‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ عمده‌ است:

‌ ‌O یکی‌ از ویژگیهای‌ موسساتی‌ مثل‌ ما این‌ است‌ که‌ سازمان‌ آن‌ سلسله‌ مراتبی‌ نیست‌ و امکان‌ تماس‌ گروه، کارشناسان‌ و مدیران‌ ارشد، فضای‌ خاصی‌ را برای‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ فراهم‌ می‌آورد.

‌ ‌O بااستفاده‌ از نرم‌افزار و ارتباط‌ الکترونیک‌ کارکنان‌ با یکدیگر و با مدیران، همه‌ در جریان‌ فعالیتهای‌ یکدیگر قرار می‌گیرند. اگر دوست‌ جدیدی‌ به‌ مجموعه‌ می‌پیوندد، همه‌ بااسم‌ و مشخصات‌ و عکس‌ او در بولتن‌ بورد آشنا می‌شوند و اگر قرار باشد یکی‌ از دوستان‌ مجموعه‌ را ترک‌ کند، با ارسال‌ نامه‌ الکترونیک‌ همه‌ را از قصد خود مطلع‌ می‌کند و به‌ این‌ لحاظ‌ اداره‌ محیط‌ ذهنی‌ کارکنان، بسیار متفاوت‌ است.

‌ ‌O ابزار ارتباط‌ جمعی‌ و سادگی‌ انتشار تجارب‌ کاری‌ هریک‌ از کارکنان، می‌تواند پایگاهی‌ از دانش‌ را فراهم‌ آورد که‌ تاثیرات‌ آن‌ در حالت‌ پیشرفته، موجب‌ تغییر چارچوب‌ امر آموزش‌ کارکنان‌ شود.

‌ ‌O کار گسترده‌ و فنی‌ با اینترنت‌ به‌عنوان‌ یک‌ مسیر عادی‌ فعالیت‌ موجب‌ شده‌ است‌ که‌ مسیر یادگیری‌ نسبت‌ به‌ یاددهی‌ عمده‌ شود و شما به‌عنوان‌ مدیر، نقش‌ عمده‌ای‌ در زمینه‌ آنچه‌ که‌ کارکنان‌ باید یاد بگیرند، نداشته‌ باشید، بلکه‌ نظرات‌ فردی‌ کارکنان‌ در این‌ زمینه‌ تعیین‌ کننده‌تر خواهد بود.

‌ ‌O شرایط‌ کاری‌ و مزایای‌ شغلی‌ نه‌ فقط‌ با موسسات‌ همکار داخل‌ کشور، بلکه‌ با مدلهای‌ همکاری‌ کارکنان‌ در شرکتهای‌ دیگر کشورها مورد مقایسه‌ و الگوبرداری‌ قرار می‌گیرد. یک‌ جستجو برروی‌ اینترنت‌ در زمینه‌ شرایط‌ کاری‌ یک‌ برنامه‌ نویس، اطلاعاتی‌ را در اختیار ما قرار می‌دهد که‌ به‌ کارکنان‌ و مدیران‌ ما ایده‌های‌ جدید می‌دهد.

‌ ‌به‌طور خلاصه‌ در این‌ بخش‌ از صحبتها نظر خودم‌ را در مورد هدف‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ از دید بنگاهداری‌ بیان‌ کردم. در قسمت‌ بعدی‌ تفاوتهای‌ توجه‌ به‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ را در موسسات‌ فناوری‌ اطلاعات‌(IT) عنوان‌ خواهم‌ کرد.دکتر ابیلی: سعی‌ می‌کنم‌ باتوجه‌ به‌ ماحصل‌ بحثهای‌ دوستان‌ جمع‌بندی‌ مختصری‌ از بحث‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ داشته‌ باشم. اگر توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ را به‌عنوان‌ یک‌ طیف‌ مفهومی‌ درنظر بگیریم‌ از یک‌ بحث‌ آموزش‌ بسیار ساده‌ گرفته‌ تا حیطه‌های‌ مختلف‌ مرتبط‌ با رشته‌های‌ دیگر را نیز دربرمی‌گیرد.

‌ ‌بعضی‌ها معتقدند که‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ موضعی‌ چندرشته‌ای‌ است‌ و در رشته‌های‌ علوم‌ اجتماعی‌ تئوریهای‌ یادگیری، بهبود یادگیری‌ و تئوری‌ سیستمها قابل‌ بررسی‌ است. بعضی‌ها نقش‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ را فراهم‌ ساختن‌ مجموعه‌ای‌ از استراتژیهای‌ توسعه، شایستگیها و قابلیتهای‌ کارکنان‌ می‌دانند که‌ برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ فوری‌ و پیوسته‌ در تغییر کسب‌وکار به‌کار گرفته‌ می‌شوند. یکی‌ از صاحبنظران‌ تاکید دارد که‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ نباید صرفاً‌ جزیی‌ از نظام‌ مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ تلقی‌ شود؛ زیرا با این‌ تلقی‌ مبنای‌ قدرت‌ خود را از دست‌ می‌دهد و در دید مدیران‌ ارشد بنگاهها کمتر موردتوجه‌ قرار خواهدگرفت. و بالاخره‌ اینکه‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیتهای‌ رسمی‌ و غیررسمی‌ مستمر است‌ که‌ با ایجاد تغییر در پارادایمها و الگوهای‌ ذهنی‌ و خودآگاهی‌ موردنظر خانم‌ دکتر جزنی‌ در افراد و ارتقای‌ توانمندی‌ و تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ خودشکوفایی‌ آنان، ارتقای‌ بهره‌وری‌ و حفظ‌ و ارتقای‌ مزیت‌ رقابتی‌ سازمانها را موجب‌ می‌شود.

‌ ‌اما نکته‌ موردبحث‌ آقای‌ دکتر ابوالعلایی‌ بحث‌ تفکر سیستمی‌ و الزام‌ توجه‌ به‌ سیستم‌های‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی؛ یعنی‌ یکپارچگی‌ درونی‌ و بیرونی‌ سیستم‌های‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ است.

‌ ‌براین‌ اساس‌ در سازمانها با سیستمهای‌ عملیاتی، مدیریتی، مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ و توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ مواجه‌ هستید که‌ در هر سطحی‌ باید یکپارچگی‌ آنها در تصمیم‌گیری‌ مدیریتی‌ تضمین‌ شود.

‌ ‌برخورداری‌ سازمان‌ از سیستمهای‌ متعامل‌ و یکپارچه‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ که‌ ضمن‌ داشتن‌ محتوای‌ روزآمد و دستورالعمل‌های‌ اجرایی‌ کارآمد و مبتنی‌ بر فناوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ و فراهم‌ بودن‌ بستر مناسب‌ اجرای‌ سیستمها، الزام‌ مهم‌ دیگر است. در این‌ ارتباط، یکپارچگی‌ سیستمهای‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ به‌ معنای‌ پیوند تعاملی‌ هر سیستم‌ با دیگر سیستمها است‌ و در طراحی‌ و تدوین‌ هر سیستم‌ ارتباط‌ تعامل‌ و متقابل‌ آن‌ با دیگر سیستمهای‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ باید ملحوظ‌ شده‌ باشد.

‌ ‌حاکمیت‌ تفکر سیستمی‌ در سازمان، وجود اعتقاد به‌ سیستمهای‌ توسعه‌ انسانی‌ و احساس‌ نیاز به‌ بهره‌گیری‌ از آنها همراه‌ با آگاهی‌ از نحوه‌ بهره‌گیری‌ از سیستمهای‌ موجود نیز در صورت‌ وجود سیستمهای‌ مناسب‌ به‌ اجرای‌ مطلوب‌ و اثربخشی‌ آنها کمک‌ خواهدکرد.

‌ ‌در اینجا از آقای‌ دکتر ابوالعلایی‌ خواهش‌ می‌کنم‌ برای‌ خوانندگان‌ تدبیر توضیح‌ دهند که‌ الزام‌ یکپارچگی‌ سیستمهای‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ به‌ چه‌ صورت‌ است‌ و این‌ یکپارچگی‌ نهایتاً‌ به‌ چه‌ نتیجه‌ای‌ منجر خواهدشد.دکتر ابوالعلایی: برداشت‌ من‌ از توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ این‌ است‌ که‌ وقتی‌ راجع‌ به‌ توسعه‌ حرف‌ می‌زنیم‌ منظورمان‌ مجموعه‌ فعالیتها یا فرایندهایی‌ است‌ که‌ به‌ رشد و شکوفایی‌ تدریجی‌ منجر می‌شود. اما وقتی‌ درباره‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ سخن‌ می‌گوییم‌ قاعدتاً‌ منظورمان‌ مجموعه‌ای‌ از فرایندها و فعالیتهایی‌ است‌ که‌ باعث‌ می‌شوند قابلیتها و استعدادهایی‌ که‌ لزوماً‌ هنوز فرصت‌ شکوفاشدن‌ پیدا نکرده‌اند، عینیت‌ و فرصت‌ ظهور پیدا کنند. اما هنگامی‌ که‌ از دید سازمان‌ یا بنگاه‌ نگاه‌ می‌کنیم، ارتباط‌ بین‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ به‌عنوان‌ یک‌ برنامه‌ آینده‌ محور با آینده‌ استراتژیک‌ سازمان‌ مطرح‌ می‌شود. در اینجا این‌ سوال‌ پیش‌ می‌آید که‌ آیا ما می‌توانیم‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ را در سازمانها جدا از مقوله‌ مزیت‌ استراتژیک‌ سازمان، مزیت‌ رقابتی‌ سازمان‌ یا برنامه‌های‌ استراتژیک‌ سازمان‌ مطرح‌ کنیم، که‌ جواب‌ قطعاً‌ منفی‌ است.

‌ ‌حال‌ اشاره‌ای‌ به‌ نظامهای‌ جامع‌ ارزیابی‌ عملکرد سازمانها داشته‌ باشیم. در این‌ نظامها این‌ سوال‌ مهم‌ مطرح‌ می‌شود که‌ آیا برنامه‌های‌ حوزه‌ منابع‌ انسانی‌ اعم‌ از استخدام‌ و آموزش‌ و توسعه‌ با اهداف‌ و برنامه‌های‌ استراتژیک‌ سازمان‌ پیوند دارند؟ و آیا ضمانتی‌ در این‌ مورد وجود دارد که‌ برنامه‌های‌ ما در حوزه‌ منابع‌ انسانی‌ از تحقق‌ آن‌ اهداف‌ و اجرای‌ آن‌ برنامه‌های‌ استراتژیک‌ حمایت‌ کند؟

‌ ‌به‌ بیان‌ دیگر به‌نظر می‌رسد که‌ باید برنامه‌های‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ را با اهداف‌ و برنامه‌های‌ استراتژیک‌ سازمان‌ گره‌ بزنیم‌ و انتظار داشته‌ باشیم‌ اگر دنبال‌ موفقیت‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ در سازمان‌ هستیم، مدیران‌ توسعه‌ منابع‌ انسانی‌ بتوانند با سازوکارهای‌ طراحی‌ استراتژیک‌ سازمان‌ ارتباط‌ بیشتری‌ برقرار کنند و در قلب‌ فرایند طراحی‌ و اجرای‌ استراتژی‌ سازمان‌ حضور داشته‌ باشند که‌ متاسفانه‌ امروزه‌ این‌ چنین‌ نیست.دکتر ابیلی: من‌ صرفاً‌ به‌ نکاتی‌ اشاره&zwnj

/ 0 نظر / 60 بازدید