من چگونه بیاموزم ؟ 1

دومین اصلی را که فرد باید درباره نحوه عملکرد و نقش آفرینی خود بداند ، این است که چگونه می آموزد . در اینجا ممکن است وضعیت حتی از مورد گوینده و شنونده هم بدتر باشد . زیرا در همه جا ، مدارس بر اساس این فرض سازماندهی شده اند که برای آموختن ، تنها یک راه درست وجود دارد ، و آن هم برای همه ، یکسان است .

در میان بسیاری از نویسندگان تراز اول - « وینسون چرچیل » فقط یک نمونه است  وی در مدرسه ، بسیار ضعیف بوده است ، و از دوره مدرسه خود ، به عنوان دوره ای از عذاب و شکنجه محض یاد می کنند. با اینحال ، از همکلاسیهای آنها ، تنها تعداد کمی از همان مدرسه و همان معلمین ، همان خاطرات را به یاد دارند ، شاید خیلیهایشان از مدرسه خوششان نمی آمده ، ولی بدترین چیزی را که تحمل می کردند ، کسالت و خستگی ناشی از درس بوده است . توضیح این مطلب از این قرار است که نویسندگان درجه یک ، برحسب قاعده ، از طریق خواندن و شنیدن ، چیزی یاد نمی گیرند . آنها ، با نوشتن می آموزند. چون مدرسه ، به آنها اجازه نمی داده که از طریق نوشتن چیز یاد بگیرند ، نمرات ضعیف می گرفتند . و اجبار به یادگیری به طریقی که مدرسه درس می داده ، برای آنها جهنم محض و عذاب صرف بوده است . در اینجا ، چند نمونه از راههای متفاوت یادگیری و آموزش افراد را می آوریم.

/ 0 نظر / 6 بازدید