مکانیزم اجرای تولید ناب چیست؟

1-     ترسیم جریان ارزش(Value Stream Mapping)

2-     محل کار دیداری(Visual Workplace )

3-     تعویض سریع/ کاهش زمان راه اندازی(Quick Changer/ Setup Reduction)

4-     تولید سلولی(Cellular Manufacturing)

5-     سیستم های کششی(Pull Systems)

6-     نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع(Total Production Maintenance)

7-     ساماندهی محیط کار(Workplace Organization)

8-     تولید همگن(Level Production/ 0 نظر / 6 بازدید