اهداف تحقیق

§         بدنبالنوشتنقسمتبیانمسئلهتحقیقلازماستتااهدافتحقیقرابرشماریم. ابتدابایدبهاینسوالپاسخدهیمکههدفچیست؟بهتعبیردیگربایدمشخصنمائیمکهانتظارداریمازاینمطالعهبهچهنتایجیدستپیداکنیم. درتعریفهدفگفتهاند: " هدفنقطهایاستکهمحقققصدرسیدن

/ 0 نظر / 6 بازدید