آیا شما کارآفرین هستید ؟

4. آیامیتوانیدوقتیراههایاجراییکایدهجدیدرابررسیمیکنید،مراحلعملیانجامآنرایکدستوبههمپیوسته_

تصورکنید؟

5. آیادرانجامکارهاییکهگهگاهخارجازاختیاراتشماست،مشکلدارید؟_

6. آیامیتوانیدایدههایتانراتازمانیکهآزمایشنکردهایدوطرحاجراییآنهارانریختهاید،مخفینگهداریدواشتیاق_ آشکارکردنآنهاراسرکوبکنید؟

7. آیاهنگامیکهدرکارتانبانشانههاییازشکست

/ 0 نظر / 5 بازدید