مدیریت کیفیت جامع ادوارد دمینگ

اما بهترین نمونه ، « مدیریت کیفیت جامع » « ادوارد دمینگ » ( 1993 1900 ) می باشد . کاری که دمینگ کرد و آنچه که مدیریت کیفیت جامع را کارساز می سازد ، یعنی تحلیل و سازماندهی شغل ، دقیقاً مطابق شیوه ای است که تیلور اتخاذ کرده بود . ولی دمینگ در حوالی سال 1940 ، « کنترل کیفیت » را ، بر اساس یک تئوری آماری که ده سال پس از مرگ تیلور تدوین شده بود ، اضافه کرد . دمینگ ، نهایتاً ، در دهه 1970 تلویزیون مداربسته ، و شبیه سازی کامپیوتری را جایگزین ساعت کرونومتر (stopwatch) و عکسهای متحرک (motion photos)نمود . اما تحلیلگران کنترل کیفی دمینگ ، در واقع عکس برگردان مهندسین کارایی تیلور هستند ، و دقیقا ً به همان طریق عمل می کنند. محدودیت ها و نقاط ضعف تیلور هرچند زیاد هم بود هیچ آمریکایی دیگری ، حتی هنری فورد ( 1947-1863) تاثیری در حد تیلور نداشته است . « مدیریت علمی ( و جایگزینــی آن ، « مهندسی صنایع » ) یکی از فلسفه های آمریکایی است که حتی بیش از قانون اساسی و روزنامه های طرفدار دولت فدرالی همه جهان را در نوردید. در قرن گذشته ، تنها یک فلسفه جهانگیر وجود داشت که توانست با فلسفه تیلور به رقابت برخیزد ، و آن هم فلسفه کمونیسم بود . و دست آخر این فلسفه تیلور بود که بر فلسفه کمونیسم قایق آمد .

/ 0 نظر / 32 بازدید