ادامه شاخص بهره وری

۵-الف شاخص بهره وری انرژی
اینشاخص از تقسیم ارزش افزوده بر مقدار انرژی مصرف شده به دست می آید. واحد این شاخصریال بر کالری می باشد. این شاخص برای کشورهایی که از نظر ذخایر سوخت فسیلی درمضیقه هستند بسیار حایز اهمیت می باشد. در برخی از کشور ها این شاخص از طریق تقسیمارزش افزوده بر ارزش انرژی مصرف شده نیز محاسبه می شود. دراین صورت واحد این شاخصنسبت خواهد بود.
،مقدار یا ارزش انرژی مصرف شده / ارزش افزوده = بهره وریانرژی
-۶--
الف بهره وری کل عوامل تولید(TFP )
رشد تولید ناخالص داخلی در سطحملی و یا ارزش افزوده در هر یک از بخش های اقتصادی از طریق دو منبع ‘ یکی افزایشنهاده ها (نیروی کار و سرمایه) و دیگری بهبود ساختارها (ماشین آلات تولید و تجهیزاتنیرو‘ بهبود کیفیت نیروی انسانی و مدیریت) حاصل می شود. به جهت رقابت فشرده ای کهدر سطح جهان برای کسب سهم بیشتر از تجارت جهانی وجود دارد کشورهای جهان خصوصا کشورهای توسعه یافته و در حال گذار تلاش می کنند تا رشد تولید ناخالص داخلی یا ارزشافزوده بخش ها را حتی الامکان از طریق بهبود ساختار ها تامین کنند. به عبارت روشنتر به جای اینکه تعداد نیروی انسانی خود را افزایش دهند تلاش می کنند تا با اجرایبرنامه های آموزشی کوتاه مدت تخصصی‘ سطح مهارت شاغلان را افزایش دهند و یا اینکه بهجای ایجاد ظرفیت های جدید‘ ظرفیت های موجود را به آخرین فناوری های نوین مجهز کنند. با استفاده از این رویکرد موسسات قادر خواهند بود تا محصولاتی متنوع تر و با کیفیتبالاتر تولید کرده و بدین ترتیب توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند.
بهره وریکل عوامل تولید از نسبت ارزش افزوده بر کل نهاده ها به دست می آید. برای اندازهگیری این نسبت روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از این روش ها که معروف به روشمستقیم محاسبه بهره وری کل عوامل تولید است بدون استفاده صریح از تابع تولید بهبرآورد سطح بهره وری کل عوامل تولید اقدام می پردازد. در این روش ها به جهت اینکه ،واحد های اندازه گیری نهاده های به کار رفته در فرآیند تولید متفاوت هستند ، بااستفاده از تکنیک های خاصی عمل جمع زدن نهاده های مختلف انجام می شود و بدین ترتیبیک شاخص از کل نهاده ها ساخته می شود. که به آن ها روش های مستقیم می گویند.
یکی از روش های مستقیم اندازه گیری بهره وری کل عوامل روشی است که توسط کندریکارایه شده است. این روش مبتنی بر میانگین وزنی کار و سرمایه می باشد. کندریک در اینروش از یک تابع تولید ضمنی برای تخمین تغییرات در بهره وری استفاده نمود. شاخص بهرهوری کل عوامل تولید کندریک به شکل زیر تعریف می شود:

که در آنTFP بهره وریکل عوامل ،V ارزش افزوده به قیمت های ثابت ، L تعداد نیروی کار یا نفر ساعت کارانجام شده یا پرداخت شده ، سهم عامل کار در ارزش افزوده ، K ارزش موجودی سرمایه بهقیمت های ثابت و سهم عامل سرمایه در ارزش افزوده می باشد.
علاوه بر روش مستقیمفوق ، روش دیگری مبتنی بر استفاده صریح از تابع تولید و با در نظر گرفتن فرم تابعیمعین و با انجام عملیات ریاضی بر روی تابع تولید به برآورد شاخص بهره وری کل عواملمی پردازد که به روش غیر مستقیم معروف است. در این روش به جای محاسبه سطح بهره وریکل عوامل تولید ، نرخ رشد سالانه و یا میانگین نرخ رشد سالانه بهره وری کل عواملبرآورد می شود.
برای اندازه گیری ارزش افزوده به روش غیر مستقم چندین نفر تجربهکرده اند که از میان آنان می توان به تلاش های سولو اشاره کرد. سولو در این ارتباطدارای دو روش است. در یک روش به جای اندازه گیری سطح بهره وری کل عوامل مستقیما رشدآن را مورد اندازه گیری قرار می دهد و چون این رشد را به صورت غیر مستقیم برآورد میکند از این رو به روش مانده سولو معروف شده است. این روش به صورت رابطه زیر میباشد:

که در آن:
رشد بهره وری کل عوامل طی دوره بررسی

رشد ارزشتولید ناخالص داخلی
ضریب عامل نیروی کار که معمولا از تقسیم جبران خدماتکارکنان به ارزش تولید ناخالص داخلی در سطح ملی یا بخشی طی دوره به دست میآید.
رشد عامل نیروی کار طی دوره بررسی
ضریب عامل سرمایه طی دورهبررسی
رشد موجودی سرمایه ثابت طی دوره بررسی می باشد.
ب- شاخص هایاختصاصی


/ 0 نظر / 14 بازدید