نظریه جامعه شناسی شامل ویژیگی های زیر است

به‌ طور کلی‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ یک‌ نظریه‌ جامعه‌شناسی‌ دارای‌ ویژگی‌های‌ زیر است:
1. مبین‌ ماهیت‌ پدیده‌ یا روابط‌ علت‌ و معلولی‌ بین‌ پدیده‌ها و متغیرهاست.
2. از ترکیب‌ مفاهیم، قضایا و قوانین‌ ویژه‌ خود که‌ به‌ صورت‌ نظام‌ یافته‌ درباره‌ یک‌ واقعیت‌ به‌ وجود می‌آید و تشکیل‌ یک‌ مجموعه‌ واحد را می‌دهد، حاصل‌ آمده‌ است.
3. قدرت‌ پیش‌بینی‌ و آینده‌نگری‌ را دارد؛ زیرا ماهیت‌ شی‌ یا رابطه‌ بین‌ متغیرها را بیان‌ می‌کند.
4. مفاهیم‌ و قضایای‌ نظری‌ از مصادیق‌ بیرونی‌ برخوردارند. یا قابل‌ آزمایش‌ می‌باشند، تا از این‌ طریق‌ امکان‌ ارزیابی‌ نظریه‌ فراهم‌ آید. .نظریه‌ها باید توانایی‌ آزمونهای‌ سخت‌ و دشوار را داشته‌ باشند و اگر مورد و مصداقی‌ که‌ ناقض‌ مفاهیم‌ نظریه‌ باشد کشف‌ شد، نظریه‌ ارزش‌ خود را از دست‌ می‌دهد..13
5. نظریه‌ باید چارچوب‌ مفهومی‌ مناسبی‌ را برای‌ انجام‌ تحقیقات، چه‌ در بعد انتخاب‌ مسئله‌ و پردازش‌ آن‌ و چه‌ در بعد تدوین‌ فرضیه‌ و مدلهای‌ علّی‌ و چه‌ در بعد روشهای‌ کار، ارائه‌ دهد.
6. نظریه‌ نباید با سایر نظریه‌های‌ پذیرفته‌شده‌ و تاییدشده‌ و نیز امور بدیهی‌ در تضاد و تعارض‌ باشد و جامعه‌شناس‌ وظیفه‌ دارد قبل‌ از شروع‌ تحقیق‌ از این‌ جهت‌ آن‌ را مورد ارزیابی‌ قرار دهد. از سوی‌ دیگر، بر رابطه‌ با نقش‌ نظریه‌ها گفته‌اند: .نظریه‌ها همچون‌ تورهایی‌ هستند که‌ برای‌ صید جهان‌ و حقایق‌ آن‌ انداخته‌ می‌شوند..14 یا به‌ قول‌ دیوی‌ .هیچ‌ چیز عملی‌تر از یک‌ نظریه‌ خوب‌ نیست..15 یا اینکه‌ .نظریه‌ قلب‌ علم، است.. اینها حکایت‌ از اهمیت‌ و نقش‌ نظریه‌ها در تحقیقات‌ جامعه‌شناسی‌ دارد.
.تایلور. در کتاب‌ ایدئولوژی، فلسفه‌ و سیاست‌ در مقام‌ بحث‌ از .نظریه. می‌نویسد: .هیچ‌ عصری‌ به‌ اندازه‌ عصر ما غرق‌ در تئوری‌ نبوده‌ است..16
و این‌ سخن‌ چنین‌ به‌ ذهن‌ متبادر می‌کند که‌ میزان‌ آشنایی‌ ما با ماهیت‌ نظریه‌ بیش‌ از هر زمان‌ دیگری‌ است. اما حقیقت‌ امر چیز دیگری‌ است‌ و نفس‌ غرقه‌بودن‌ در دریای‌ نظریات، ما را از درک‌ ماهیت‌ واقعی‌ آنها باز داشته‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ مشاهده‌ می‌شود. بسیار از جامعه‌شناسان‌ به‌ همین‌ شناخت‌ اندک‌ قناعت‌ ورزیده‌ از تأمل‌ در جوهره‌ و خصایص‌ بنیادین‌ نظریات، غفلت‌ ورزیده‌اند.بر این‌ اساس‌ باید ادعای‌ .استانفورد کوهن. را در کتاب‌ .تئوری‌های‌ انقلاب. قرین‌ صحت‌ دانست‌ آنجا که‌ .از وجود هاله‌ قابل‌ توجه‌ای‌ از ابهام‌ بر گرد واژه‌ .نظریه. سخن‌ گفته‌ و مدعی‌ می‌شود که‌ بحث‌ از چیستی‌ و اصول‌ حاکم‌ بر تئوری‌ها منطقاً بر سایرموضوعات‌ مقدم‌ است..17 اگر چه‌ بستر اولیه‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ چیستی‌ .نظریه. در حوزه‌ فلسفه‌ علم‌ قرار دارد.18 جهت‌ آغاز بحث‌ می‌توان‌ تعریف‌ ساده‌ .کوهن. را از نظریه‌ پذیرفت؛ آنجا که‌ می‌نویسد:
.در بدو امر، مناسب‌ است‌ تئوری‌ را آن‌ چیزی‌ بدانیم‌ که‌ در پاسخ‌گویی‌ به‌ سؤال‌ .چرا. کمک‌ می‌کند [البته] پاسخ‌گویی‌ به‌ سؤال‌ چرا ممکن‌ نخواهد بود مگر آنکه‌ نشانه‌هایی‌ درباره‌ نحوه‌ ارتباط‌ و عوامل‌ مختلف‌ با یکدیگر را در دست‌ داشته‌ باشیم..19

/ 0 نظر / 5 بازدید