فرآیند مدیریت منابع انسانی شامل 14 فرآیند است

فرایند مدیریت منابع انسانی را می توان در این 14 فرایند اصلی که بنده فقط سرفصل های آن را می گویم طبقه بندی کرد: برنامه ریزی منابع انسانی، جذب منابع انســانی، توجیه و روانه سازی، آموزش و توسعه مهارتها، طراحی و اجرای مسیرهای شغلی، طــراحی و اجرای سیستم های پرداخت و جبران خدمات، طراحی و استقرار مشارکت کارکنان، طراحی و استقرار سیستم های ارزیابی عملکرد، تامین ایمنی، بهداشت و سلامت کارکنان، مدیریت روابط کار و انضباط، طراحی و استقرار سیستم های جایگزین پروری و جانشین پروری، توسعه و تدوین نظامهای اطلاعاتی منابع انسانی، مدیریت ارتباطات داخلی، و بالاخره مدیریت نرخ خروج از خدمت و منفصلین.

/ 0 نظر / 329 بازدید