نقاط قوت و توانائیهای من چیست 3

این روش کار ساده ، ظرف مدت نسبتا ً کوتاهی ، در حد دو سه سال نقاط قوت و زمینه های تواناییهای افراد را به آنها نشان خواهد داد . امری که بی تردید ، مهم ترین چیزی است که هر کس باید درباره خودش بداند . و به آنها نشان می دهد که انجام چه کاری ، یا عدم انجام چه کاری،آنها را از دستیابی به بازدهی کامل تواناییهایشان ، محروم می سازد . به آنها نشان می دهد که در کدام زمینه خاص توانمند نیستند . و بالاخره به آنها نشان می دهد که در کدام زمینه ها ، فاقد توانایی اند ، و نمی توانند عملکرد مناسبی داشته باشند.  

چندین نتیجه عملی از تجزیه و تحلیل بازخورد ، به دست می آید . اولین و مهمترین نتیجه این است که « روی تواناییهای خود تمرکز کنیم » خود را در جایی و جایگاهی قرار دهیم که توانمندیهای ما ، بهترین عملکرد و حسن نتیجه را عاید ما کنند . دومین نتیجه این است که « روی بهبود و ارتقاء توانمندیهای خود ، کار کنیم » تحلیل بازخورد ، سریعا ً نشان می دهد که فرد در کجاها باید مهارتهای خود را بیشتر کند ، یامعلومات و اطلاعات جدیدی را به دست آورد . تحلیل بازخورد ، همچنین نشان می دهد که مهارتها و معلومات در چه جاهایی دیگر ، کارساز نیست ، و باید روز آمد و تازه شود . و خلاء های موجود در دانش و معلومات فرد را هم به نمایش می گذارد.

و هر انسانی ، به طور معمول ، می تواند آنقدرها مهارت و معلومات کسب کند ، که در هر یک از این دو زمینه ، دارای اهمیت و صلاحیت گردد.

ریاضیدانها ، مادرزاد ، ریاضی دان هستند . ولی تقریبا ً هر کسی می تواند « مثلثات » را بیاموزد . که عین همین حکم در مورد یادگیری زبانهای خارجی ، و رشته های مختلف علوم اعم از تاریخ ، شیمی ، اقتصاد و ... نیز صادق است .

/ 0 نظر / 5 بازدید