عناصر QFD

برای رسیدن به اهداف کیفی و در واقع آنچه که اهداف QFD نامیده می‌شود‌، از ابزارها و روشهای متفاوتی در QFD استفاده می‌شود. ابزار اصلی برای اجرای QFD، خانه کیفیت است. هر خانه کیفیت دارای اجزای زیر است : ـ نیازمندی‌های مشتری؛ ـ ماتریس برنامه ریزی ؛ ـ الزامات فنی ؛ ـ ماتریس ارتباطات ؛ ـ بام خانه کیفیت ؛ ـ اهداف. QFD در شکلهای مختلفی به اجرا درآمده ‌است که شیوه‌های ۴‌مرحله‌ای،‌ ۱۸مرحله‌ای از مشهورترین آنهاست. اما در اجرای این تکنیک در خدمات، در بسیاری از مواقع توسعه خانه‌کیفیت بیشتر راه تحقیق را محقق می‌کند و گستردگی اطلاعات حاصل تاحدی است که نیازی به ادامه مراحل احساس نمی‌شود. بنابراین در این تحقیق نیز به تشریح خانه کیفیت و الزامات آن اکتفا می‌شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید