عامل انساني در مديريت

وظيفه ي مديريت ، توانا ساختن افراد در انجام كار مشترك و موفقيت آميز ، و بارور كردن توانمندي ها و عقيم كردن ضعف هاي ايشان است . سازمان دادن يعني اين ، و به همين خاطر مديريت عاملي است سرنوشت ساز در حيات سازمان .

مديريت بايد مبتي بر مفاهمه و مسئوليت فردي باشد . همه ي اعضاي سازمان بايد در آنچه مي خواهند به آن برسند تامل كنند و مطمئن شوند همكاران نيز هدف را به خوبي شناخته اند . همه بايد در وظيفه اي كه نسبت به ديگران دارند تامل كنند و به طور متقابل بدانند چه خواسته اي از ديگران دارند و مطمئن شوند ديگران بدرستي مي دانند از آنها چه مي خواهند .

مديريت بايد براي بنگاه و كاركنان آن ، به تناسب تغيير نيازها و فرصت ها سبب ساز رشد و بالندگي شود .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید