داراییهای غیرمشهود مدیریت منابع انسانی

بیش از 15 درصــد ارزش شرکتها را بیان نمی کند. به عبارت دیگر شما تفاوتهای قابل ملاحظه ای بین ارزش دفتری شرکت و ارزش بـــازار آن می بینید. این مساله درمورد شرکتی مثل مایکروسافت چیزی حدود 14 برابر است؛ یعنی حسابدار چیزی حدود 7 درصد ارزش شرکت را منعکس می کند.

بنابراین آنچه که در بازار ارزش دارد، 14 برابر ارزشی است که ما در دفاتر منعکس می کنیم. حاصل این تحقیق، تفاوت اساسی را در نیروهای انسانی و سرمــایه های فکری می داند که در این سازمانها وجود دارند، ولی ما آنها را انــــــدازه گیری نمی کنیم. بنابراین آنچه کــــه منشاء ثروت و درآمدزایی و ارزش زایی در شرکتی مثل مایکروسافت است، در و دیوار و ساختمان نیست، بلکه سرمایه های انسانی است. درمجموع شرکتهایی که محصولات فکری دارند و موجب ایجاد رضایت برای مشتــری می شوند، از چنین موقعیتی برخوردارند.

یکی از دغدغه های مهم حرفه حسابداری در سطح جهانی این است که شیوه هایی را ابداع کنیم که اینها را منعکس کند. بازار سرمایه سیال است و یکی از معیارهایی که برای صاحب سرمایه مطرح است، این است که ارزشهای نیروی انسانی هستند که بقا و تداوم به سودآوری و رشد بنگاههــا می دهد. من فکر می کنم این جنبه قضیه امروز در سازمانها بسیار پراهمیت شده است و حسابداران هم در این زمینه نقش مهمی دارند.

/ 0 نظر / 6 بازدید