ده شرط و مهارت برای اداره پیروزمندانه کسب وکارهای اینترنتی

١. سرعت - همه چیز پر شتاب رخ می دهد . دیوانسالاری کشنده تصمیم گیری است . 

2. افراد خوب - کارکنان باید اندک ولی بهترین ها باشند . 

3. آشکاری - شفافیت در کارها نتیجه بخش است . 

4. همکاری - ترکیب تیمی ، نخستین سنگ بنای فعالیت می باشد . 

5. انضباط - پروتکل ها و روش های استاندارد شده ، کلید کارائی هستند . 

6. ارتباطات سنجیده - افراد باید از همه رخدادها باخبر باشند . 

7. مدیریت محتوا - درصد اطلاعات ، غیر ضروری هستند . 

8. تمرکز بر مشتریان - توجه ویژه به هر مشتری . 

9. مدیریت دانائی-پخش دانسته ها . 

10. الگو بودن در رهبری - آن چه رامی گویند ، خود عمل کنند . بر خط ( On Line) باشند . 

/ 0 نظر / 4 بازدید