ايجاد كارايي در توليد

اساسا چه توليد ي مد نظر است تنها وتنها توليد ي كه مشتري مي خواهد و تقاضا دارد . توجه به مشتري در همه مراحل اهميت دارد و خط توليد و حتي ماشين به ماشين با خواسته او شكل مي گيرد . نكات ذيل به نظرم چون در كارخانه و توليد موثر است جالب توجه مي باشد بهمين خاطر آن را مرور مي نماييم

مرحله تقاضا: زمان ارتعاش- پاس-تصوير ارتعاش-موجودي حايل- موجود ايمني-انبار محصولات تمام شده موجودي حين فرايند.

زمان ارتعاش : از آماري كه در ارتباط با نياز مشتري جمع آوري مي شود، زمان ارتعاش را مي توان حساب كرد، زمان ارتعاش ميزان يا سرعتي است كه بايد در خطوط توليدي رعايت شود تا نياز مشتري يا مشتريان تأمين گردد.

قطعا تعداد سفارشات  توليدي و ارجاع آن از واحد بازرگاني به توليد مد نظر مي باشد .

زمان پاس: زماني است كه عمليات اوليه يك فرايند توليدي، مقدار سفارش را جهت انجام «عمليات در حين فرايند» براي فعاليتهاي بعدي در طول خط توليد رها سازند. زمان پاس از زمان ارتعاش و مقدار سفارش نشأت مي گيرد.

تصوير ارتعاش: تصوير ارتعاش بينشي است از وضعيت مطلوب و مناسب توليدي كه در آن كليه منابع اسراف حذف شده و جريان هاي ارزشمند تا حد جريان يك قطعه اي بر اساس زمان ارتعاش به واقعيت بپيوندد. تصوير ارتعاش چالشي است براي تمامي افراد يك سازمان يا يك موسسه كه در جهت رسيدن به يك مرحله بالاتر و بهتر گام بر مي دارند.

موجودي حايل: به محض تعيين نياز مشتري، تعهد تامين آن بايد مورد توجه دقيق قرار گيرد. و از طريق محاسبه موجودي حايل در انبار استفاده كرد، كه يك اقدام موقتي محسوب مي شود تا فرصت كافي جهت تأمين نياز مشتري با اجراي برنامه هاي بهينه سازي به وجود آيد. موجودي حايل در انبار براي مواقعي كه نياز مشتري به طور ناگهاني افزايش پيدا كند و فرآيند توليد قادر به كسب زمان ارتعاش پايين تر نيست، مورد استفاده قرار مي گيرد.

انبار محصولات كامل شده: كاركنان قسمت حمل مسؤول برداشتن محصول تمام شده از آخر خط توليد يا محلي هستند كه محصولات تمام شده در آنجا نگهداري مي شود. از محلي كه محصولات تمام شده در آن نگهداري مي شود تحت عنوان انبار محصولات تمام شده ياد مي شود.

/ 1 نظر / 27 بازدید
سارا

با سلام از مطالب مفيد و پر ارزشتون استفاده کردم سپاس.