مهارتهای مدیریتی

گزارش سالیانه رقابت جهانی پیرامون شاخصهای یک مدیر موفق حاکی است که این 8 مهارت برای مدیران بسیار مهم است: 1 - مهارت فنی، 2 - تجربه مدیریتـی (شامل بحــث های منابع انسانی، ارتبـاطات و رقابــت پذیری)، 3 - رهبری، 4 - مهارتهای کارآفرینی، 5 - مسئولیت پذیری، 6 - انعــطاف پذیری، 7 - مهارتهای فرهنگی، 8 - آینده نگری (نشستن در آینده و حرکت کردن برای حال).

کمیته پژوهشی مدیران ایده آل در استرالیا، این مهارتها را مهارت ایده آل مدیران دانسته است: مهارتهای سرمایه های انسانی، بحث ارتباطات، مربیگری، آموزش دیگران، قدرت تحمل دیگران، تواناسازی، قدرت نفوذ، تفکر استراتــــــژیک، آینده نگری و رهبری، انعطاف پذیری، خود مدیریتی، تیم سازی و توان انجام کارهای گروهی، حل مشکلات و بحث اخلاق.

/ 0 نظر / 4 بازدید