هدف از اجرای DOE

هدف از اجرای DOE جهت نیل به مقاصد کیفیتی فوق الذکر و سوددهی بالا را می توان بصورت زیر دسته بندی نمود :

1- تعیین موثرترین و مهم ترین عوامل کنترل فرآیند و کاهش موثر هزینه های کیفیت نظیر ضایعات و بازرسی.

2- تعیین نحوه تاثیر مشخصه های کنترلی یا ورودی های فرآیند بر روی مشخصه‌های کیفی یا عملکردی فرآیند و محصول در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه ممکن.

3- مدلسازی فرآیند و تعیین رابطه ورودی ها و خروجی های (محصول یا عملکرد) فرآیند و اقدام جهت بهبود مستمر محصول و فرآیند با کمترین هزینه و درکوتاهترین زمان.

4- غیر حساس نمودن مشخصه‌های کیفی نسبت به عواملی که امکان کنترل آنها وجود ندارد و باعث افزایش ضایعات و نقصان عملکرد مشخصه‌های کیفی می‌گردند.

5- تعیین محدوده مجاز یا تلرانس عوامل کنترل فرآیند (بصورت علمی) بنحوی که عملکرد یا مشخصه‌های کیفی موردنظر همیشه درمحدوده مجاز تعریف شده قرار بگیرند.

6- تدوین دانش فنی عملکردی(شناخت) محصول و فرآیند با توجه به عملکرد و مشخصه‌های کیفی آنها و اقدام جهت کاهش موثر هزینه و زمان توسعه و بهبود محصول و فرآیند.

/ 0 نظر / 6 بازدید