انقلاب مديريت

در سال 1881 يك آمريكايي به نام فردريك وينسلو تيلور ( 1856- 1915 ) نخستين بار از دانش براي مطالعه ي كار – تحليل آن – و مهندسي كار استفاده كرد . كار او به انقلاب بهره وري انجاميد . انقلاب بهره وري قرباني موفقيت خود شده است . از حالا به بعد آن چه اهميت دارد  بهره وري كاركنان غيردست ورز است و لازمه ي اين بهره وري كاربست دا نش در دا نش است.

اما هم اكنون نيز از دانش – به شيوه اي نظام يافته و آگاهانه – استفاده مي كنند تا معلوم شود به چه نوع دانشي نياز دارند – و خواست آن ها عملي است يا نه – و چه بايد كرد تا دانش ثمربخش شود. به بيان ديگر دا نش را به كار مي گيرند تا امكان نوآوري منظم فراهم شود. اين تغيير سوم در عامل جلو برنده ي دانش را مي توان انقلاب مديريت ناميد . در واقع منظور ما از مديريت – كاربست دانش براي پيدا كردن روش بهره گيري بهينه از دانش ا ست .

/ 0 نظر / 6 بازدید